Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.09.2011, 22:15 - Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego człowiek zaprzecza istnieniu piekła i upiera się co do tego? Wiele z Moich dzieci, uważających, że mają nowoczesne poglądy, publicznie zaprzecza istnieniu piekła, gdy głoszą swoją wiarę w Boga, Ojca Przedwiecznego. Wprowadzają w błąd inne Moje dzieci, jeśli wynajdują wytłumaczenie, że Bóg jest zawsze miłosierny. Przekonując Moje dzieci, że wszyscy pójdą do Nieba, nieświadomie stają się odpowiedzialni za tych, którzy podążą za ich błędną doktryną.
Szatan istnieje i dlatego istnieje piekło. Piekło jest miejscem, gdzie szatan zabiera dusze, które okazują przynależność do niego na ziemi. Są to te dusze, które odrzucają wszelkie myśli o Bogu i promują akceptację złych czynów na świecie. W niektórych przypadkach ludzie mogą nawet sprzedać swoją duszę szatanowi w zamian za życie w bogactwie, sławie i władzę. Wiele osób z branży muzycznej czyniło tak przez lata. Mało kto zastanawia się nad tym, jak pojawia się ich uzależnienie, a ono bardzo często powstaje poprzez grupowe inauguracje dokonywane razem z okultystycznymi praktykami.
Z drugiej strony są tacy, którzy jak sami uważają, żyją po prostu wypełnionym zabawą, beztroskim życiem, a jednak stale pragną samozadowolenia. To tylko niektóre z tych dusz, które po przybyciu do bram piekielnych są zszokowane i kręcą głowami z niedowierzaniem na los, który je czeka. Nie mogą uznać, że groza, z którą się stykają, jest ich własnym dziełem. Wolność dana im na ziemi była nadużywana na korzyść wszystkiego, co obraża Boga.
Moje dzieci, proszę, wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana. Nieważne, jeśli będą się śmiać i obrzucać was obelgami. To jest wasz obowiązek, aby ostrzec ich przed przerażającym losem czekającym te biedne dusze, które się tam znajdą.
Ateiści, którzy uważacie, że wasze cierpienia zakończą się na łożu śmierci wraz waszym ostatnim oddechem, wysłuchajcie Mnie teraz. Dla tych z was, którzy zaprzeczacie Istnieniu Boga na tej ziemi, choć Prawda została wam ujawniona w czasie waszego życia, wasze cierpienia w ogniu piekielnym będą dopiero początkiem wiecznego potępienia. Wy, Moje biedne dusze, które ze swojej wolnej woli popełniacie grzech ciężki, odrzucacie Mnie. Zamiast Mnie wybrałyście szatana. On czeka na was po śmierci. Nie odnajdziecie Mnie tam nigdzie, bo wtedy już będzie za późno, abym okazał wam Moje Miłosierdzie.
Módlcie się, módlcie się wszyscy, tak byśmy razem mogli zbawić te dusze. Nie wolno pozwolić szatanowi na kradzież tych dusz. Pomóżcie Mi je uratować, gdy jeszcze żyją na ziemi.
Wasz umiłowany Jezus


24th September 2011, 22:15 - Explain the horror of Hell to those who are blind to existence of Satan

My dearly beloved daughter, why does man persist in denying the existence of Hell?
Many of My children, who consider themselves to be modern in their outlook, publicly deny the existence of Hell, when proclaiming their belief in God the Eternal Father. They mislead My children when they use the excuse that God is Ever-Merciful. By convincing My children that all will go to Heaven, they unwittingly become responsible for those who follow their faulty doctrine.
Satan exists and therefore so does Hell. Hell is a place where Satan takes those souls who show allegiance to him on Earth. These are the souls who push aside all thoughts of God and promote the acceptance of evil acts in the world. In some cases people can even sell their souls to Satan, in exchange for a life of wealth, celebrity and power. Many in the music industry have done this over the years. Little thought is given as to the way in which their allegiance is made, very often through group inaugurations carried out through occult practices.
On the other side there are those who live what they consider to be simply fun-filled, carefree lives, where they constantly crave self-gratification. They are just some of the souls, who, on arrival at the gates of Hell, are shocked and shake their heads in disbelief at the fate that awaits them. They cannot accept that this terror they face is of their own making. The freedom given to them on Earth was abused in favour of everything that offends God.
Children of Mine, please explain the horror of Hell to those who are blind to the existence of Satan. No matter if they laugh and hurl abuse at you. It is your duty to warn them of the terrifying fate that awaits any poor soul who ends up there.
Atheists, who on their deathbed, believe that their suffering will end on their last breath, hear Me now. For those of you who deny the Existence of God on this Earth, although the Truth has been revealed to you during your lifetime, your suffering in the fires of Hell will be only the beginning of eternal damnation. You, My poor souls who commit grave sin through your own free will, reject Me. Instead, you chose Satan. He awaits you after death. I will be nowhere to be found. For, by then it will be too late to show you My Mercy.
Pray, pray, all of you, so together we can save these souls. Satan must not be allowed to steal their souls. Help Me save them while they still live on Earth.
Your beloved Jesus