Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.09.2011, 23:45 - Wgląd w Moje Ukrzyżowanie

Moja szczerze umiłowana córko, tego wieczoru po raz pierwszy dałem ci wgląd w Moje Ukrzyżowanie, a to cię zaskoczyło. Jednak to, co ci ujawniłem, ma ogromne znaczenie. Wielu letnich wierzących myśli, że gdy zostałem ukrzyżowany, to w jakiś sposób, ponieważ Ja Jestem Synem Mojego Ojca, nie cierpiałem fizycznego bólu, jaki cierpiałby człowiek. Mają także takie przekonanie, że ze względu na Mój Boski status nie bałem się ani nie mogłem się bać, czego przyczyną była siła, którą otrzymałem od Mojego Ojca.
Prawda jest całkiem inna. Czułem się bardzo samotny i byłem przerażony. Mój czas w Ogrójcu, ze względu na Moją ludzką naturę, był przerażający. Pamiętajcie, że przyszedłem w ciele. Miałem po prostu takie samo uczucie bólu i smutku jak każdy człowiek. Wielu ludzi tego nie rozumie. Czułem się opuszczony przez Ojca Przedwiecznego, a Moi apostołowie, którzy nic nie zrobili, aby pocieszyć Mnie podczas tych strasznych godzin, traktowali to jako oczywistość.
Kiedy stałem w obliczu Moich oprawców, drżałem ze strachu i ledwo mogłem odpowiedzieć na ich zarzuty. Czułem się tak, jak czułaby się każda istota ludzka w obliczu brutalnej egzekucji. Moja Godność pozostała nienaruszona - ze względu na Ofiarę, o której wiedziałem, że muszę ją ponieść dla ludzkości. Wiem, że to paradoks, ale podczas tego cierpienia czułem w Sercu również Miłość i radość. Bo wiedziałem, że Moja Śmierć uratuje was, Moje dzieci, na wieczność. Lecz teraz chcę, abyście zadali sobie te pytania. Jak wielu może być zbawionych przez Moją Śmierć na Krzyżu? Kto chce być ocalony i czy naprawdę rozumiecie tego znaczenie?
Dzięki Mojej Śmierci można teraz wejść do Nieba. Czy wiecie też, że nastąpi to z waszego własnego wyboru i przez wolną wolę, która została wam dana? Waszym priorytetem musi być wiara w Boga Ojca. Najpierw przyjdźcie do Mnie, a Ja zaprowadzę was do Niego. Przestrzegajcie Mojego Nauczania danego wam w świętej Biblii. Kochajcie swoich bliźnich. Miejcie prostą wiarę. Zachowajcie wyważony pogląd w sprawach waszej wiary. Kochajcie Mnie. Módlcie się do Mnie. Czcijcie Mnie. Pozwólcie Mi kochać was Moim czułym Sercem, tak by Moja Boska Obecność wypełniała wasze drogie, małe dusze. Jestem wasz. Należycie do Mnie, dzieci. To jest takie proste. Im więcej się modlicie, tym bardziej się przybliżycie. Tym ściślej wasze serca splotą się z Moim.
Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości


26th September 2011, 23:45 - Insight into My Crucifixion

My dearly beloved daughter, tonight, for the first time, I gave you an insight into My Crucifixion, which surprised you. Yet what I revealed to you is of huge importance.
Many lukewarm believers think that when I was crucified, that somehow, because I Am My Father's Son, I did not suffer the physical pain that man would. They are also of the opinion that because of My Divine status, I was not fearful, nor could have been, because of the strength I received from My Father.
The Truth is quite different. I felt very alone and frightened. My time in the garden was terrifying, because of My human nature. Remember, that I came in the flesh. I had the same feelings of pain and sorrow, just like any man. Many people do not understand this.
I felt abandoned by My Eternal Father and was taken for granted in some ways by My apostles, who did nothing to comfort me during these terrible hours.
When I faced My executioners, I trembled in fear and could barely respond to their accusations. I felt as any human being would when facing a violent execution. My Dignity remained intact because of the Sacrifice I knew I had to make for mankind. A paradox, I know, but I also felt Love and Joy in My Heart during this suffering. For I knew that My death would save you, My children, for eternity. Yet, I now want you to ask yourselves how many can be saved by My death on the Cross. Who wants to be saved and do they really understand the significance.
Because of My death, they can enter Heaven now. Do they also know that this will be by their own choice and through the free will they have been given? Belief in God the Father must be your priority. Come to Me first and I will lead you to Him. Abide by My Teachings given to you through the Holy Bible. Love your neighbour. Keep your faith simple. Keep a balanced view of your faith. LoveMe. Pray to Me. Adore Me. Allow Me to love you with My tender Heart, so My Divine Presence can flood your precious little souls. I Am yours. You are Mine, children. It is that simple.
The more you pray, the closer you will become. The closer will your heart entwine in Mine. Your Jesus
Saviour of Mankind