Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.09.2011, 20:45 - Następstwa Ostrzeżenia

Moja szczerze umiłowana córko, gdy zbliża się Ostrzeżenie, proszę, zwróć się z prośbą do Moich umiłowanych wyznawców, aby się modlili i radowali, dziękując za wielkie Miłosierdzie, którego Mój Ojciec Przedwieczny udzielił ludzkości. Z powodu tego wspaniałego aktu czystej Miłości więcej ludzi będzie mogło zostać uratowanych, aby cieszyć się Erą Pokoju na ziemi. Bądźcie wdzięczni, że żyjecie w tych czasach, bo miliony z was zostaną ocalone - ci, którzy w innym przypadku nigdy nie przekroczyliby Bram Nieba.
Przygotowania zostały zakończone. Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzenie w wodę i żywność na okres dwóch tygodni. Następstwa będą trudne, ale nie powinniście się obawiać. Zamiast tego poczujcie ulgę, a cierpienie ma być ofiarowane w dziękczynieniu za Życie Wieczne udzielane Moim drogim duszom, które przyjmą ten wielki Dar.
Pozostańcie w pokoju. Zaufajcie Mi. Pamiętajcie, że Ja Jestem waszym Zbawicielem i oferuję wiernym duszom ochronę na każdy moment. Idę z wami. Prowadzę was. Trzymam wasze ręce z czułą Miłością. Jesteście Moi, a Ja nigdy nie pozwolę wam odejść z Mojego Najświętszego Serca. Wy, Moi wyznawcy, jesteście otoczeni Łaskami, których potrzebujecie do przetrwania Ostrzeżenia.
Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości


29th September 2011, 20:45 - Aftermath of The Warning

Video Message
My dearly beloved daughter, as The Warning draws closer please ask My beloved followers to pray and rejoice with thanks, for the great Mercy which My Eternal Father has granted to mankind.
It will be because of this Glorious Act of Pure Love that more of mankind can be saved, to enjoy the Era of Peace on Earth. Be thankful that you are living in these times, for millions of you will be saved, who otherwise would never have entered the Gates of Heaven.
The preparations are complete. Prepare your homes with blessed candles and a supply of water and food to last for a couple of weeks. The aftermath will be difficult but you must not be frightened. Instead be relieved, for the suffering is to be offered in thanksgiving for the eternal life, which is now being afforded to My precious souls who embrace this great Gift.
Be at peace. Trust in Me, for remember, I Am your Saviour and offer those faithful souls protection at every moment. I walk with you. I guide you. I hold your hands with tender Love. You are Mine and I will never let you go from My Sacred Heart. You, My followers, are surrounded with the graces you need to survive The Warning.
Your beloved Jesus
Saviour and Redeemer of all of Mankind