Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.10.2011, 12:30 - Nigdy was nie opuszczę, dzieci. To dlatego przychodzę

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj rozmawiam z tobą o potrzebie zrozumienia, czym jest Ostrzeżenie, i aby rozwiać wszelkie zamieszanie dotyczące tego. Wielu jest przerażonych i uważa, że jest to Dzień Sądu. Ale tak nie jest. Będzie to dzień chwalebnego Bożego Miłosierdzia, które obejmie cały świat. Promienie Mojego Miłosierdzia zostaną wylane na każdą duszę z osobna - na mężczyzn, kobiety i dzieci. Nikt nie będzie wykluczony. Nikt.
Jest to Mój Powrót, aby raz jeszcze was uratować. Czyż nie wiedzieliście, że zawsze pozostanę miłosierny? Że nigdy nie czekałbym do Sądu Ostatecznego, nie próbując raz jeszcze uratować was wszystkich?
To jest oczyszczenie, o którym mówiłem. W przygotowaniu na to Wielkie Wydarzenie świat przechodził oczyszczenie w ostatnich dwóch latach. Dozwoliłem, aby ludzkość cierpiała straty i nabrała pokory poprzez ogólnoświatowe załamanie rynków finansowych, choć nie Ja to spowodowałem. Było to wywołane podłą chciwością globalnych grup, aktywnych w miejscach sprawowania władzy, w tym na poziomie rządów na całym świecie. Jednak z powodu tego cierpienia miliony ludzi będą teraz gotowe usłyszeć Moje Słowo i przyjąć Moje Miłosierdzie. Inaczej nie byliby gotowi. Jeśli Mnie kochacie i żyjecie według przykazań danych światu przez Mojżesza na polecenie Mojego Ojca Przedwiecznego, nie macie się czego obawiać.
Oczekujcie Mojego Przybycia z niecierpliwością w Miłości i radości i bądźcie wdzięczni, że dzisiaj żyjecie na świecie, aby otrzymać Mój wielki Dar Zbawienia. Nigdy was nie opuszczę, dzieci. To dlatego przychodzę. Czynię to z tego powodu, że tak bardzo was kocham. Chciałem was przygotować i przybliżyć do Mojego Serca i dlatego dałem światu Moje Orędzia poprzez Moją ukochaną córkę.
Te Orędzia będą przekazywane i po Ostrzeżeniu, aby prowadzić was tak bardzo, jak to jest możliwe, w głąb Mojego Nauczania. Moje Słowo zawarte w tych tomach, do którego odnoszę się jako do Księgi Prawdy, wytworzy nową chrześcijańską Armię, która będzie bronić Mojego Imienia, zanim rozpocznie się Nowa Era Pokoju.
Radujcie się, Moje dzieci. Pozwólcie Mi was pocieszyć, bo to będzie pierwszy raz, kiedy przyjdziecie przede Mnie, stając twarzą w twarz. Dla Moich wyznawców będzie to chwila wielkiej Miłości, pokoju i szczęścia. Powstańcie teraz i bądźcie silni, zostaliście uprzywilejowani i w związku z tym musicie oddać chwałę Bogu, Ojcu Wszechmogącemu, Który pozwoli, żeby się to wydarzyło.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


3rd October 2011, 12:30 - I will never desert you, children. That is why I Am Coming.

My dearly beloved daughter, I speak with you today of the need to understand what The Warning is and to dispel any confusion surrounding it. Many people are frightened and believe that this is the Day of Judgment. But it is not. This is to be a day of Glorious Divine Mercy, which will envelop the entire world. My Rays of Mercy will be poured out over every single soul - man, woman and child. No one will be excluded. No one.
This is My return to save you once again. Didn't you know that I was always going to be Merciful? That I would never wait until the Final Judgment until I tried once more to save you all?
This is the Purification I have spoken about. In the lead up to this Great Event the world has endured a Purification for the last couple of years. I allowed mankind to suffer loss and gain humility through the global collapse of financial markets, although I did not cause it. It was masterminded by global groups in places of power, including the corridors of governments all over the world, by their wicked greed. Yet because of this suffering, millions of people will now be ready to hear My Word and accept My Mercy. They would not have been ready otherwise. There is nothing to fear if you love Me and live by the Commandments given to the world by Moses on the instructions of My Eternal Father.
Await My arrival with anticipation of love and joy and be thankful that that you are alive in the world today to receive My great Gift of salvation. I will never desert you, children. That is why I Am coming. It is because I Love you so much that I do this. It is because I wanted to prepare you and bring you close to My Heart that I have given the world My Messages through My beloved daughter.
These Messages are going to continue beyond The Warning to give you as much guidance as possible into My Teachings. My Word, contained in these Volumes, which I refer to as the Book of Truth, will create a new christian army, who will defend My Name until the New Era of Peace commences.
Be joyful now, My children. Let me comfort you, for this will be the first time you will come before Me face to face. It will be, for My followers, a moment of great love, peace and happiness. Rise now and be strong. For you are privileged and for this you must offer praise to God the Almighty Father, Who has allowed this to happen.
Your beloved Saviour Jesus Christ