Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.10.2011, 21:00 - Globalne grupy pod panowaniem antychrysta

Moja szczerze umiłowana córko, cieszę się ze sposobu, w jaki zwiększyłaś liczbę godzin przeznaczonych dla Mnie, na adorację. To dobrze, bo Moje Łaski dane ci w tym szczególnym czasie wzmocnią twoją wolę, abyś jeszcze bardziej rozpowszechniała Moje Orędzia.
Moje dzieci ujrzą wkrótce Prawdę, kiedy obecnie więcej z nich zdaje sobie sprawę z panującej na świecie atmosfery, która zarówno politycznie, jak i gospodarczo, zmieniła się w sposób nie do pojęcia. Światowi przywódcy, o których mówię, a którzy przez tchórzostwo ukrywają się tam, gdzie nie możecie ich zobaczyć, potęgują swoje plany globalnej dominacji. Przygotowują armie, broń i trujące substancje, a wszystko to według ich zamysłów ma jeden celu - zniszczenie Moich dzieci. Kiedy bystrzy obserwatorzy publikują prawdę, jest ona stale odtrącana jako teorie spiskowe. Musicie zrozumieć, że te grupy są tak potężne - a wszystkie one są ze sobą połączone, mając jedną wspólną fasadę, tak iż cieszą się od zewnątrz poważaniem - że mogą przeinaczyć prawdę i ukryć ją przed opinią publiczną.
Dzieci, uznajcie, że ta diabelska grupa podnosi się do walki przeciw Moim własnym wyznawcom i przywódcom w Kościele. Udało im się nawet przeniknąć Mój Kościół od wewnątrz. Wypluwają z siebie jad jak strumień płynący i tryskający we wszystkich kierunkach. Istnieje plan, nie tylko aby was oszukać, ale także by was przekonać co do ich sposobu myślenia. Na zewnątrz będą postrzegani jako oferujący światu ratunek pod postacią humanitarnych przedsięwzięć. Ich kreatywne rozwiązania dla ułatwienia wam życia będą wprowadzane pod postacią unifikowania waszych pieniędzy, waszej żywności, waszego zdrowia, waszego majątku i waszej religii; a wszystko pod jednym panowaniem - panowaniem antychrysta.
Proszę, odrzućcie próby tych złych ludzi wciągnięcia was, Moje niewinne dzieci, do ich niegodziwego planu. Oni chcą, abyście sami się na to zgadzając, odrzucili Boga, Mojego Ojca Wszechmogącego. Jeśli tylko uzyskają nad wami kontrolę, będziecie zgubieni. Będą kontrolować to, co jecie, w jakich praktykach religijnych uczestniczycie oraz lekarstwa, które wam dostarczą.
Módlcie się, módlcie się do Boga Ojca, aby zatrzymał teraz ich podłe okrucieństwo i proście Go, aby uratował ich dusze podczas Ostrzeżenia. Niezależnie od tego, jak przebiegłe są ich plany, to oni najbardziej ze wszystkich potrzebują waszych modlitw. Te słabe, zabłąkane dusze są marionetkami szatana i w wielu przypadkach nie wiedzą, co czynią, ani czyje polecenia wypełniają.
Jeśli możecie, módlcie się każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia za te dusze, tak długo, jak jesteście w stanie. Pomóżcie Mi je uratować.
Wasz Jezus


5th October 2011, 21:00 - Global Groups under the domain of the antichrist

My dearly beloved daughter, I Am pleased with the way in which you have increased the number of hours to Me in Adoration. This is good because My graces given to you during this special time will strengthen your will to spread My Messages even further.
Now that more of My children are realizing the atmosphere in the world, both politically and economically, has changed beyond their comprehension, they will soon see the Truth. The global leaders I speak of, who through cowardice hide where you cannot see them, are increasing their plans for global domination.
They are building armies, weapons and poisonous substances all with one goal in mind, to destroy My children. Conspiracy theories are denounced constantly, when those sharp observers publish the truth. For you must understand, so powerful are these groups, all combined under one united front of respectability, that they can sway the truth and hide it from the public eye.
Accept, children, that the evil group rises in battle against My own followers and leaders in the Church. They have even managed to infiltrate My Church from within. Their venom spews forth like a stream flowing and gushing in all directions. There is a plan to not only deceive you, but to recruit you to their way of thinking. On the outside they will be seen to offer the world salvation in the guise of humanitarian efforts. Their creative solutions to make life easier for you will be in the form of unifying your money, your food, your health, your welfare and your religion as one, all under one domain, the domain of the antichrist.
Please reject these evil people's attempts to suck you, My innocent children, into their wicked plan. They want you, through your own consensus, to reject God, My Almighty Father. Once they control you, you are lost. They will control what you eat, what religious practices you participate in and the medicine they provide you.
Pray, pray to God the Father to stop their wicked atrocities now and ask Him to redeem their souls during The Warning. Irrespective of what their devious plans are, they are in need of your prayers most of all. They are the puppets of Satan, the poor misguided souls, and do not in many cases know what they are doing, or whose orders they are responding to.
Pray My Divine Mercy Chaplet for these souls, every day if you can, for as long as you can. Help Me save them. Your Jesus