Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.10.2011, 16:20 - Era dla rozlicznych fałszywych proroków wysłanych przez szatana

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moi prawdziwi wizjonerzy idą w świat, tak samo uczynią fałszywi wizjonerzy. Poznacie ich przez staranne analizowanie ich orędzi dla świata. Gdzieś w głębi będziecie mieć przekonanie, że Moje Nauczanie i Prawda zawarta w najświętszej Biblii zostały sfałszowane. Tak subtelne są te przekłamania, że będą w stanie je dostrzec tylko osoby z prawdziwą znajomością Pisma Świętego. Uważajcie na każdą nienawiść, którą tacy wizjonerzy wywołują wśród swoich zwolenników, kiedy oni walczą, rozbijają i dzielą rodziny. Sekty, które pojawiają się na skutek pracy takich wizjonerów, będą teraz zalewały świat, aby spowodować zamieszanie i niepokój wśród wiernych.
Gdziekolwiek obecne jest Moje święte Słowo, tam znajdziecie Miłość. Moje Orędzia rodzą miłość i harmonię i poruszą wasze dusze. Moje Orędzia będą zawsze mówić prawdę i, chociaż czasami są surowe i przerażające, one są wam dawane, Moje dzieci, z Miłości.
Fałszywi wizjonerzy będą przekazywać orędzia, które nie są łatwe do odczytania i zrozumienia. Na pierwszy rzut oka będzie można wyczuć emanujący autorytet, a one będą wytwarzać odczucie miłości. Nie przyniosą wam jednak pokoju duszy. Tacy wizjonerzy, z których wielu nie pochodzi od Boga, najpierw uwodzą, potem kontrolują, aż w końcu wciągają was w łoże kłamstw i oszustw. Szatan ze swoją armią będzie wpływał na takich fałszywych wizjonerów i widzących. Może nawet zaatakować prawdziwych wizjonerów, zachęcając ich do odejścia ode Mnie w zamęcie. Wzywam was, dzieci, miejcie się cały czas na baczności. Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe.
Mówię dzisiaj na świecie jedynie poprzez wybraną liczbę prawdziwych wizjonerów i widzących. Jest ich mniej niż dwudziestu i mniej niż myślicie. Każdemu z nich dano inną rolę, ale Mój Głos i Moje wskazania będą miały znamię zrozumienia, które odczujecie. Ich orędzia będą miały pewien cel - wszystkie z nich są przeznaczone, aby zachęcić was do działania dla przygotowania waszych dusz.
Odrzućcie akcje popierane przez tych, którzy sami siebie nazywają wizjonerami i widzącymi, a które wydają się dziwne lub które zachęcają ich zwolenników do podejmowania działań niemających związku z miłością do bliźniego.
Uważajcie teraz, bo to jest era fałszywego proroka, który wkrótce da się poznać światu. Jest to także era dla rozlicznych fałszywych proroków wysłanych przez zwodziciela w świat, aby powodowali zamieszanie i ciemność w duszach.
Wasz umiłowany Jezus


8th October 2011, 16:20 - Era for the multitude of false prophets sent by Satan

My dearly beloved daughter, as My genuine visionaries go forth into the world, so also will the false visionaries. You will know them by carefully scrutinizing their messages for the world. For somewhere within, you will find that My Teachings and the Truth contained in the Most Holy Bible have been tampered with. So subtle are these untruths, that only those with true knowledge of the Holy Scriptures will be able to spot them.
Watch out for any hatred, which such visionaries create amongst their followers, when they fight, divide and split up families. The cults that emerge from such visionaries' work will now surge forth into the world to cause confusion and anxiety amongst believers.
Wherever My Holy Word is contained you will find Love. My Messages breed love and harmony and will not fail to affect your soul. My Messages will always speak the Truth and while stark and frightening at times, they are being given to you, My children, out of Love.
False visionaries will impart messages that are not easy to read or understand. On the face of it, they will exude a sense of authority and create a feeling of love. They will not, however, bring you peace of soul. Such visionaries, many of whom, are not of God, seduce first, then control, until finally they suck you into a bed of lies and deceit.
Satan and his army will influence such false visionaries and seers. He can even attack genuine visionaries when he encourages them to wander away from Me in confusion. I urge you, children, to be on your guard at all times.
Denounce messages, which contradict My Teachings in any way, for you can then be sure that they are false.
I only speak through a select number of authentic visionaries and seers in the world today. There are less than twenty and fewer than you think. Each of them, have been given a different role, but My Voice and My instructions will have a ring of familiarity, which you will detect. There will be a purpose to their messages, all of which are designed to encourage action on your part to prepare your souls.
Any actions encouraged by those who call themselves visionaries and seers, which seem strange, or which encourage their followers to take actions, which do not involve the love of your neighbour, then turn your backs.
Heed now, for this is the era of the false prophet, who will make himself known in the world shortly. So also is it the era for the multitude of false prophets sent by the deceiver into the world to cause confusion and a darkness of soul.
Your beloved Jesus