Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.10.2011, 14:22 - Maryja Panna: Zostaniesz poddana wielkiej analizie i atakowi

Moje dziecko, to jest czas, gdy twoje Dzieło dla Mojego Syna zostanie poddane wielkiej analizie i atakowi. Musisz zawsze szanować życzenia Mojego Syna i być Mu posłuszna w każdej chwili. Nigdy nie broń Jego najświętszego Słowa, bo On nie życzy sobie, abyś to czyniła. Nie odpowiadaj i nie zajmuj się tymi, którzy kwestionują lub źle interpretują Jego Słowo, co może powodować dyskusje i wątpliwości.
Zostaniesz teraz poddana atakowi zwodziciela, ale musisz modlić się o Moją ochronę i nigdy nie ulegać takim szyderstwom. On, zwodziciel, działa za pośrednictwem innych osób, aby cię skrzywdzić, a jeśli miałabyś mu na to pozwolić, zadawałabyś się z nim i dała mu moc, której chce. Bądź mocna w takich przypadkach, Moje dziecko, i zawsze zwracaj się do Mnie. Będę cię okrywała Moim najświętszym płaszczem, aby cię przed nim chronić, a wszystko będzie dobrze.
Pozostań odważna i przyjmij to jako Dar od Boga Najwyższego, bo bez takiej siły nie mogłabyś skutecznie podejmować tego Dzieła. Zawsze pamiętaj, że nie jesteś sama w tym Dziele, bo wszyscy święci wstawiają się za tobą i otrzymujesz każdy rodzaj Boskiej Opieki. Cały czas zachowuj posłuszeństwo względem Mojego Syna i spróbuj stać się radosna, gdy przyjmujesz cierpienie, na które pozwala dla ratowania dusz. Musisz w dalszym ciągu każdego dnia odmawiać Różaniec święty i modlić się ze Mną, aby dusze mogły zostać uratowane.
Błogosławię cię, Moje dziecko. Niebo raduje się tym najświętszym Dziełem w Imieniu Mojego drogiego, umiłowanego Syna, Który kocha całą ludzkość, ale płacze z żalu za tymi duszami, które po Ostrzeżeniu odrzucą Jego Rękę Miłosierdzia.
Wasza umiłowana Matka


12th October 2011, 14:22 - Virgin Mary: You will come under huge scrutiny and attack

My child, this is a time that when your Work for my Son you will come under huge scrutiny and attack. You must always honour my Son's wishes and obey Him at all times. Never defend His Most Holy Word, for He does not wish you to do this. Do not respond to or engage with those who challenge or misinterpret His Word, which may cause debate and doubts.
You will now come under the attack of the deceiver, but you must pray for my protection and never give in to such taunts. He, the deceiver, works through others to hurt you, should you allow him to do this, you are engaging with him and giving him the power that he wants.
Stand firm in these instances, my child, and turn to me always. I will cover you with my Most Holy Mantle to protect you from him and all will be well.
Remain courageous and accept this as a Gift from God the Most High, for without such strength, you could not do this Work effectively. Always remember you are not alone in this Work, because the saints all intercede on your behalf and you are being given every kind of divine protection.
Continue in your obedience to my Son and try and become joyful as you accept the suffering He allows for the salvation of souls. You must keep saying the Holy Rosary every day and pray with me so souls can be saved.
I bless you, my child. Heaven rejoices with this Most Sacred Work on behalf of my precious beloved Son, Who loves all of mankind, but Who weeps in sorrow for those souls who will reject His Hand of Mercy after The Warning.
Your beloved Mother