Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.10.2011, 00:10 - Nigdy Mnie nie broń, bo to jest niepotrzebne

Moja szczerze umiłowana córko, muszę poinformować cię o konieczności powstrzymania się od obrony Mojego najświętszego Słowa. Ci, którzy wątpią w Moje Słowo, muszą się modlić do Mnie o prowadzenie. Polecam ci teraz, abyś nigdy nie próbowała interpretować Orędzi z Moich Boskich Ust. Powiedziałem ci to wiele razy i nie otrzymałaś prawa na czynienie tego. Przeciwnie, przyjmij Moje Orędzia takimi, jakimi są. Nie powątpiewaj w nie. Nie staraj się ich analizować, bo człowiek tak niewiele wie o Boskich planach i czasie na wydarzenia. Człowiek nie wie też nic na temat antychrysta, choć tak mu się wydaje. Te sprawy o takim znaczeniu pozostają znane tylko Mojemu ukochanemu Ojcu.
Proszę, abyś Mnie nigdy nie broniła, bo to jest niepotrzebne. Wola Mojego Ojca -kontaktowanie się z ludzkością przez ciebie i innych proroków - jest wszystkim, co powinno mieć znaczenie. Jak już wcześniej powiedziałem, ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem. Ty jesteś instrumentem. Ja Jestem Mistrzem. Przez cały czas oczekuję od ciebie posłuszeństwa wobec Mnie. Wykonywanie tego, co mówię, jest proste. Twoja praca będzie łatwiejsza, jeżeli powstrzymasz się od brania udziału w intelektualnej religijnej debacie dotyczącej spraw biblijnych, o których nic nie wiesz.
Pamiętaj o znaczeniu pokory, Moja córko. Pozostań jak dziecko, cały czas małe w Moich Oczach, a odnajdziesz pokój. W tym Dziele zostaną na ciebie zesłane próby. Spodziewaj się ich. Nie odrzucaj ich. Twój dar wolnej woli dla Mnie został przyjęty, ale musisz się nauczyć, że brak usiłowania odrzucenia cierpienia ma wartość, ponieważ jest to ważne dla zbawienia dusz.
Kocham Cię, Moja córko, ale czuję potrzebę przypomnienia ci o Moich jasnych poleceniach. Nie potrzebuję, aby Mnie broniono. Słowa dawane wam są nieskażone i nie są sprzeczne z prawdą ukazywaną ludzkości od początku czasu. Pokrętnie dorobiono wiele interpretacji prawdy zawartej w Biblii, aby wpasować je do własnych potrzeb człowieka. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Chlebem Życia. Beze Mnie nie ma życia.
Idź naprzód z pełniejszym zrozumieniem tego, czego od ciebie oczekuję. Przez cały czas jesteś chroniona. Dziękuję ci, Moja córko, za siłę, którą wykazujesz obecnie, ale pozwól Mi prowadzić cię w każdej chwili. W ten sposób ta podróż będzie łatwiejsza.
Wasz umiłowany Jezus


13th October 2011, 00:10 - Never defend Me, as it is unnecessary

My dearly beloved daughter, I must inform you of the need to refrain from defending My Most Holy Word.
Those who question My Word must pray to Me for guidance. I Am instructing you now to never attempt to interpret the Messages from My Divine Lips.
I have told you this many times and you have not been given the authority to do so. Instead, accept My Messages as they are. Do not doubt them. Do not try to analyse them, for man knows very little about Divine plans or timing. Nor does man know anything about the antichrist, although he thinks he does. Only these matters of such importance remain known to My beloved Father.
I ask that you never defend Me, as it is unnecessary. The Will of My Father to communicate to mankind through you and other prophets is all that should matter. As I have said before, you are the writer. I Am the Author. You are the instrument. I Am the Master.
Obedience to Me at all times is expected of you. Doing as I say is simple. Your Work will be easier if you refrain from engaging in an intellectual religious debate regarding Scriptural matters about which you know nothing.
Remember the importance of humility, My daughter. Remain as a child, little at all times in My Eyes and you will find peace. Trials will be sent to you during this Work. Expect them. Don't reject them. Your gift to Me of your free will is accepted, but you must learn the importance of not trying to reject suffering, because this is important for the salvation of souls.
I love you, My daughter, but feel the need to remind you of My clear instructions. I do not need to be defended. The Words given to you are uncontaminated and do not contradict the Truth as provided to mankind since time began. Many versions of the Truth contained in the Bible have been twisted to suit man's own agenda. I Am the Truth. I Am the Bread of Life. Without Me there is no life.
Move forward with a clearer insight as to what is expected of you. You are protected at all times. Thank you, My daughter, for the strength you are now showing, but always allow Me to guide you at all times. That way this journey will be easier.
Your beloved Jesus