Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.10.2011, 14:00 - Bóg Ojciec: Przygotujcie świat na przybycie Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa

Moja córko, przygotujcie świat na przybycie Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, bo On przychodzi, jak zostało to przepowiedziane, aby po raz kolejny ocalić ludzkość. Jego przybycie będzie obwieszczone przez trąby w Niebie i przez chóry aniołów, którzy będą śpiewać w uwielbieniu, ogłaszając to Wielkie Wydarzenie. Mój wielki Dar dla ludzkości jest wam udzielany w osobie Mojego Syna umiłowanego, Który jest wysyłany, aby uratować was jeszcze przed Sądem Ostatecznym.
Przygotujcie swoje dusze, bo gdy wasze grzechy zostaną wam ukazane, rozkażę wam upaść w pokorze do Stóp Mojego Syna i błagać o Miłosierdzie. Musicie prosić Go, aby wam przebaczył, i musicie przyjąć karę potrzebną do oczyszczenia waszych dusz.
Jego Miłosierdzie jest tak wielkie, że nie ma takiego grzechu, nieważne jak by był ciężki, który nie mógłby być odpuszczony, jeśli zostanie okazana prawdziwa skrucha. Od wszystkich was jest wymagana pokora, abyście byli godni wejść do nowej chwalebnej Ery Pokoju na ziemi, której czas jest bardzo blisko. Tylko te dusze, które naprawdę żałują i okazują prawdziwe oddanie Mojemu Synowi umiłowanemu, będą w stanie wejść przez jej bramy. Bo musicie być wolni od grzechu, aby wejść do tego wspaniałego Nowego Raju na ziemi.
Moje szczerze umiłowane dzieci, przygotowałem ten Raj z wielką Miłością do każdego z was. Jest to Dziedzictwo, na które oczekiwaliście. To w ten sposób Dar ziemi został pierwotnie podarowany Adamowi i Ewie. Każdy człowiek, który odrzuca ten Raj na ziemi, w którym zło nie będzie istnieć w żadnej formie, odwraca się od zbawienia.
Jest to wasza ostatnia szansa na uwolnienie waszych dusze z uścisku szatana i złego wpływu, który ma na wasze życie. Przyjmijcie ten cudowny Dar wielkiego Miłosierdzia. Przez ten Dar zostaje wam ofiarowana szansa prawdziwego zbawienia i wspaniały Raj, którego nie możecie w ogóle pojąć.
Ci słabi grzesznicy, którzy odrzucają propozycję przebaczenia dawaną przez Mojego Syna, otrzymają więcej czasu, aby powrócić do wiary. Jednak nie będziecie mieli zbyt wiele czasu, bo Moja cierpliwość jest na wyczerpaniu.
Oczekujcie teraz powrotu Mojego Syna, aby raz jeszcze uratował was od grzechu i doprowadził was do Zbawienia Wiecznego.
Bóg Ojciec


19th October 2011, 14:00 - God the Father: Prepare the world for the arrival of My beloved Son Jesus Christ

My daughter, prepare the world for the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, for He now comes, as foretold, to save mankind once again.
His arrival will be heralded by the trumpets in Heaven and the choirs of angels who will sing in praise to announce this Great Event.
My great Gift to mankind is being presented to you in the form of My dearly beloved Son, Who is being sent to save you before the Final Judgment.
Prepare your souls, for when your sins are revealed to you, I command you to fall in humility at the feet of My Son and beg for Mercy. You must ask Him to forgive you and you must accept the punishment required to cleanse your souls.
His Mercy is so great that no sin, no matter how grievous, cannot be forgiven if true remorse is shown. Humility is required of all of you so that you will be worthy to enter the New Glorious Era of Peace on Earth, the time of which is very close. Only those souls who truly repent and show true allegiance to My beloved Son will be fit to enter the gates. For you must be free of sin to enter this wonderful New Paradise on Earth.
My dearly beloved children, I have prepared this Paradise with great Love for each of you. This is the inheritance you have been waiting for. This is the way in which the Gift of the Earth was originally presented to Adam and Eve.
Any man who rejects this Paradise on Earth, where no evil will exist in any form, is turning his back on salvation. This is your final chance to free your souls from the grip of Satan and the evil influence he has on your lives.
Embrace this wonderful Gift of great Mercy. Through this Gift you are being offered a chance of true salvation and a Glorious Paradise, which you could not possibly fathom.
For those poor sinners who reject My Son's offer of forgiveness, you will be afforded more time to turn back to your faith. However, you will not be given too much time, for My Patience is running out.
Await now My Son's return to save you once again from sin and to bring you to eternal salvation. God the Father