Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.10.2011, 15:15 - Śmierć Mojego syna Muammara Kaddafiego

Moja szczerze umiłowana córko, wszelkie pozostające wątpliwości, które może czasami mieliście w związku z Moim najświętszym Słowem, zmniejszyły się teraz. Ujawniam proroctwa, aby udowodnić światu, że to Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości, jestem Tym, Kto nawiązuje w obecnym czasie kontakt z Moimi dziećmi na całym świecie. Moim zamiarem nie jest wywoływanie sensacji, ale zapewnienie, aby nikt nie został wykluczony z wysłuchania Mojego najbardziej naglącego wezwania do świata.
Śmierć Mojego syna Muammara Kaddafiego, za którego duszę ty i bliskie ci osoby modliły się w ciągu ostatnich miesięcy, jest jednym z pierwszych proroctw*, które udowodnią światu prawdziwość tych Orędzi. To jest Mój znak dla ciebie, Moja córko, abyś uwolniła swój umysł z utrzymujących się w nim wątpliwości.
Ty, Moja córko, chociaż tak wiele z tego ciebie przytłacza, zostałaś wybrana dla przygotowania ludzkości na Moją Nową Erę Pokoju. Jest to okres, który nastanie jakiś czas po Ostrzeżeniu. Idź i przygotuj się na następną część twojej świętej misji, by pomóc ratować dusze po Ostrzeżeniu. Otrzymujesz Łaski, abyś cały czas była silna. Moje dzieci nareszcie słuchają wszędzie Mojego płaczu o nawrócenie.
Ci, którzy najbardziej Mnie ranią
Nigdy nie lękaj się w tym Dziele, bo nie masz się czego obawiać. Nigdy się nie wahaj i nie pozwalaj, aby niepowodzenia lub słowne zaczepki spowolniły twoją pracę dla Mnie. Moja córko, zawsze jestem po twojej stronie. Pamiętaj o tym. W przypadku, gdy jesteś atakowana za Moje święte Słowo, zachowaj milczenie. Moje święte Słowo zawsze będzie atakowane. Ci, którzy najbardziej Mnie ranią, to dusze poświęcone, które przez strach i ostrożność niestety jako pierwsze obrażają Mnie w związku tymi Orędziami. Szatan wie, że to Moi wybrani i pobożni wyznawcy, kiedy odwracają się ode Mnie, są tymi, którzy najbardziej Mnie ranią.
Zaczynasz teraz, Moja córko, odczuwać fizyczny ból Mojego cierpienia, ale jesteś teraz gotowa przyjąć to w jedności ze Mną. Te próby nie potrwają długo, ale przez cały czas ich trwania poczujesz dokładnie tę Mękę, którą Ja czuję, kiedy jestem świadkiem grzechu. Jak powiedziałem ci wcześniej, jest to Dar, który otrzymuje bardzo mało wybranych dusz. Czasami może być to przerażające, ale musicie zrozumieć, że wasze cierpienie nie tylko przyprowadzi was bliżej Mojego Najświętszego Serca, ale uratuje także miliony dusz podczas Ostrzeżenia. To cierpienie, w miarę zbliżania się Ostrzeżenia, będzie się stawać bardziej intensywne. Znoście je w milczeniu. Bo w ten sposób pomożecie Mi zbawić drogocenne dusze, które inaczej byłyby pochwycone przez zwodziciela.
Powiedz Moim dzieciom, że cieszę się z okazywanej przez nie silnej wiary. Powiedz im, że zbliżają się do Mojego Najświętszego Serca. Powiedz im, że błogosławię je teraz i udzielam wielkiego błogosławieństwa, aby dać im siłę, której będą potrzebowały, będąc prowadzeni przeze Mnie poprzez te święte Orędzia. Będą potrzebowały siły, ponieważ Moim dzieciom nie jest łatwo pojąć ogrom zmian, które teraz będą stopniowo następować w waszym świecie.
Módlcie się i połączcie w jedno. Patrzcie razem w Niebiosa jak małe dzieci, z prostą ufnością w Boga Ojca. Poproście Go w Moje Święte Imię, aby zjednoczył was w Swoją chwalebną Armię ku zwycięstwu Zbawienia Wiecznego.
Błogosławię was, Moje dzieci, z całą Moją Boską Miłością.
Wasz Jezus
* Wizjonerce zostały przekazane szczegóły dotyczące dwóch kolejnych przywódców, którzy mają zostać zamordowani, i, raz jeszcze, czas tych wydarzeń. Orędzie, do którego się to odnosi, zostało przekazane wizjonerce w lutym 2011 roku.


20th October 2011, 15:15 - Death of My son Muammar Gaddafi

My dearly beloved daughter, any remaining doubts you may have had from time to time regarding My Most Holy Words will now have been diminished.
I reveal prophecies in order to prove to the world that it is I, Jesus Christ, the Saviour of all mankind, Who communicates to My children everywhere at this time.
My intention is not to sensationalize, but to ensure that no one is excluded from hearing My most urgent call to the world.
The death of My son, Muammar Gaddafi, whose soul that you and those close to you have been praying for over the last number of months, is one of the first prophecies which will prove to the world the authenticity of these Messages. This is My sign to you, My daughter, to rid your mind of the doubts, which have been lingering in your mind.
(Details of the next two leaders to be assassinated were given to the visionary and once again the timing of these atrocities. The original Message was revealed in February 2011.)
You, My daughter, much as it overwhelms you, have been chosen to prepare mankind for My New Era of Peace. This is the time which will follow sometime after The Warning.
Go and prepare for the next part of your holy Mission, to help save souls after The Warning. You are being given the graces to keep you strong. My children everywhere are at last hearing My cry for conversion.
The ones who hurt Me the most
Never show fear in this Work, for there is nothing to fear. Never falter and allow setbacks or verbal taunts to slow down your Work for Me. I Am, My daughter, always at your side. Remember this. If and when you are attacked over My Holy Word, remain silent. My Holy Word will always be attacked. Those who hurt Me the most are the holy souls, who, through fear and caution, are sadly the first to insult Me through these Messages. Satan knows that it is My chosen and devout followers, who, when they turn their back on Me, are the ones who hurt Me the most.
You are now, My daughter, beginning to feel the physical pain of My suffering, but you are now prepared to accept this in union with Me. These trials will not last long, but throughout the duration you will feel exactly the torment I feel when I witness sin. This, as I have told you before, is a Gift and very few chosen souls receive this. Frightening at times, you must understand that not only does your suffering bring you closer to My Sacred Heart, but it will save millions of souls during The Warning.
This suffering is going to become more intensive as The Warning draws close. Endure this in silence. For in this way you will help Me save precious souls who otherwise would have been snatched by the deceiver.
Tell My children I rejoice at the strong faith they are showing. Tell them they are becoming closer to My Sacred Heart. Tell them that I now bless them and bestow great blessing to give them the strength they will need as they follow My guidance through these Holy Messages. They will need the strength as it is not easy for My children to digest the enormity of the changes, which will now evolve in your world.
Pray and unite as one. Together, look to the Heavens, as little children, with a simple trust in God the Father. Ask Him, in My Holy Name, to unite you into His glorious army, towards the victory of eternal salvation.
I bless you, children, with all My Divine Love. Your Jesus