Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.10.2011, 19:09 - Moje przyjście nastąpi szybciej, niż się spodziewacie

Moja szczerze umiłowana córko, nie pozwól, aby ci, którzy nadal kwestionują Moje najświętsze Słowo i wydają na nie wyroki, niepokoili cię. Ignoruj takie przesłuchania. Zachowuj milczenie. Módl się za nich i idź dalej, bo nie pozostało już wiele czasu.
Wzywam was wszystkich, drogie dzieci, usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie o Miłosierdzie. Proszę, nie wolno wam panikować, ponieważ przyjdę jedynie po to, by was ratować, a nie sądzić. Czyż nie wiecie o tym? Nie macie się czego obawiać, po prostu całkowicie Mi zaufajcie. Moje przyjście nastąpi szybciej, niż się spodziewacie, dlatego proszę, przygotujcie wasze dusze. Módlcie się za wszystkie dusze, które mogą się Mnie wyrzec lub odrzucić Mój Dar Bożego Miłosierdzia. Wy, Moje drogocenne dusze, przynosicie Mi takie pocieszenie oraz łagodzicie udrękę i cierpienie, które znoszę, podczas gdy w waszym świecie wszędzie widzę nienawiść.
Zbliżcie się do Mnie, dzieci, i pozwólcie Mi was objąć, abym dodał wam siły i zaufania, których potrzebujecie, by Mnie powitać. Wy, Moja szczególna Armio, jesteście zjednoczeni ze Mną i, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie, jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego do walki o ratowanie dusz. Usiądźcie spokojnie, Moje małe dzieci, i pamiętajcie, że przez cały czas jestem z wami. Cieszcie się i oczekujcie na Moje przyjście, kiedy wszędzie wyleję Moje Łaski dla osłonięcia wszystkich Moich umiłowanych wyznawców. Nieważne jest, gdzie żyjecie, nieważne, z jakiej jesteście części świata - jesteście Moi. Kocham was. Patrzcie z otwartym sercem i zaufaniem, ponieważ zbliżamy się do Ostrzeżenia.
Wasz Jezus


24th October 2011, 19:09 - My arrival will be sooner than you expect

My dearly beloved daughter, you must not allow those who continue to question and pass judgment on My Most Holy Word to upset you. Ignore these interrogations. Remain silent. Pray for them and move on for there is not much time now.
I call on all of you, dear children, to sit down calmly and pray to Me for Mercy. Please, you must not panic because I come only to save you not to Judge. Don't you know this? There is nothing to fear just trust in Me completely.
My arrival will be sooner than you expect, so please prepare your souls. Pray for all souls who may deny Me or reject My Gift of Divine Mercy. You, My cherished souls, bring me such comfort and ease the torment and suffering I endure when I see the hatred everywhere in your world.
Come closer to Me, children, and let Me embrace you to give you the strength and confidence you need to greet Me. You, My special army, are in union with Me and whether you realize it or not, you are being guided by the Holy Spirit to fight to save souls.
Sit quietly, My little ones, and remember I Am with you at all times. Rejoice and await My coming when I will pour out My graces to cover all of My beloved followers everywhere.
No matter where you live, no matter what part of the world you are from, you are Mine. I love you. Look with open hearts and confidence as we draw closer to The Warning.
Your Jesus