Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.10.2011, 15:30 - Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego świętego Słowa

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz, proszę, Moim dzieciom, aby wystrzegały się fałszywych wizjonerów, którzy przemawiają w Moje Imię, ale którzy rozpowszechniają słowa niepochodzące z Moich Ust. Wielu z tych samozwańczych wizjonerów, którzy występują wobec otoczenia jako katolicy z wszystkimi atrybutami związanymi z tą i pozostałymi chrześcijańskimi doktrynami, w rzeczywistości jest zwolennikami New Age. Zwolennicy New Age będą teraz przenikać świat, aby przekonać Moje dzieci, że zostali wysłani dla szerzenia Mojego świętego Słowa. W pierwszym momencie ich słowa będą się wydawać prawdą. Język, którego użyją, będzie wyrafinowany, troskliwy, dobrze przemyślany, ale będzie maskował kłamstwo.
To jest era wyłaniających się fałszywych proroków i wielu Moim dzieciom będzie trudno odróżnić Prawdę od fikcji. Ty, Moja córko, jesteś obecnie brana na cel przez tych wizjonerów, którzy będą się starali odwrócić uwagę od Mojego świętego Słowa. Nie pozwólcie na to, bo Moje dzieci zostaną wessane w ciemność, z której trudno będzie się im wydostać. Pamiętajcie o tym. Ci fałszywi prorocy są również Moimi umiłowanymi dziećmi, więc proszę, módlcie się za nich. Zostali niestety wprowadzeni w błąd i uwierzyli w zmyśloną hierarchię i wszechświat, który nie istnieje.
Miejcie się na baczności przed tymi, którzy odwołują się do wniebowstąpionych mistrzów lub którzy mówią o nowej erze światła, podczas gdy Bóg Ojciec postrzegany jest po prostu jako inny aspekt. Te dusze nie podążają w kierunku wskazanym przeze Mnie. Opowiadają się za przekonaniami wpojonymi im przez zwodziciela. W wielu przypadkach te zwiedzione dusze wierzą, że otrzymują Boskie orędzia. W taki właśnie sposób działa szatan. Jego łagodne, kojące słowa przyniosą silną i zimną, ale przekonującą litanię słów. Nie pochodzą one od Boga Najwyższego.
Jak już wcześniej wam powiedziałem, przemawiam do świata w prosty sposób. Nie posługuję się barwnym językiem w postaci zimnego, władczego głosu. Staram się nie wzbudzać strachu w waszych sercach. Po prostu próbuję prowadzić was do prawdy i znaczenia miłości bliźniego. Jakże trudne jest to dla was, dzieci, w tych czasach pełnych zamętu.
Módlcie się, módlcie się, abyście się nie stali ofiarami serii kłamstw, które będą rozpowszechniane przez fałszywych proroków. Jeśli ich orędzia wydają się nienaturalne, są trudne do zrozumienia i budzą strach w waszych sercach, nie są one ode Mnie.
Dzieci, pozostańcie skupieni tylko na Mnie. Mam wam wiele do powiedzenia. Nie dajcie się rozpraszać, nawet na minutę, ponieważ przeszkodzi wam to w ratowaniu dusz tak bardzo potrzebujących waszych modlitw.
Wasz Jezus


26th October 2011, 15:30 - False prophets trying to detract from My Holy Word

My dearly beloved daughter, please tell My children to be alert to false visionaries who speak in My Name, but who promote words that do not come from My Lips.
Many of these self-proclaimed visionaries, who appear on the outside as Catholics and with all the mannerisms associated with this and other Christian doctrines, are in fact new age followers.
New age followers will now infiltrate the world to convince My children that they have been sent to promote My Holy Word. Their words will seem on the face of it to be true. The language they use will be sophisticated, loving, well thought out, but will mask a lie.
This is the era for the false prophets to emerge and many of My children will find it difficult to discern Truth from fiction.
You, My daughter, are now being targeted by these visionaries who have set out to detract from My Holy Word. Do not allow this to happen or My children will be sucked into a darkness they will find hard to disentangle from.
Remember this. These false prophets are also My beloved children, so please pray for them. Sadly, they have been misguided into believing in an imaginary hierarchy and a universe, which does not exist.
Be wary of those who refer to ascended masters or who talk about a new era of light where God the Father is simply viewed as just another facet. These souls do not take direction from Me. They are espousing beliefs instilled by the deceiver. In many cases these deluded souls believe they are receiving Divine messages. This is how Satan works. His soft, soothing words will yield a stark, cold, but convincing litany of words. They do not come from God the Most High.
As I have told you before, I speak to the world in a simple way. I have no use for colourful language in the guise of a cold, superior voice. I try not to instil fear in your hearts. I simply try to lead you to the Truth and the importance of loving your neighbour.
How difficult it is for you, children, in these confusing times.
Pray, pray that you do not become victims of a series of falsehoods, which will be spread by false prophets. If their messages seem contrived, are difficult to understand and strike fear in your hearts, they are not from Me.
Children, stay focused only on Me. I have much to tell you. Do not allow yourselves to be distracted for one minute as it will prevent you from saving those souls so badly in need of your prayers.
Your Jesus