Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.10.2011, 22:00 - Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania

Moja umiłowana córko, nie wolno ci przejmować się ciągłymi atakami na Moje Orędzia dokonywanymi przez fałszywych wizjonerów. Musisz już wiedzieć, że kiedy mówię do wybranych posłańców, to oni zawsze staną się celem nienawiści. Gdy ty jesteś atakowana, pamiętaj, że również Ja jestem wyzwany. Moje święte Słowo zostaje rozebrane, analizowane, kwestionowane, krytykowane i uznane za niegodne, aby powstało z Moich Ust.
Och, jak Moje dzieci mało wiedzą. Strach i podejrzenie czynią je ślepymi na prawdę. Będziecie również zaskoczeni tym, jak łatwo Moje Słowo jest odrzucane na korzyść fałszywych orędzi.
Ponieważ Ostrzeżenie już wisi nad światem, Prawda zostanie w końcu ostatecznie ukazana wszystkim Moi wyznawcom. Na tym etapie przyjmą Moje Słowo w celu uświęcenia swoich słabych dusz. Jakże przywitam ich i przybliżę do Siebie, gdy ich łzy w miłości i jedności zmieszają się z Moimi. Przed Ostrzeżeniem będą mieć nadal wątpliwości, ale po tym, jak przyjdą przede Mnie, nie wyprą się Mnie. Gdy tylko przyjdą przede Mnie i zobaczą Miłość, jaką żywię do nich, nie będą chcieli zostawić Mnie ani na chwilę, tak głęboka będzie nasza jedność. Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania.
Wasz Jezus


26th October 2011, 22:00 - Await now our glorious reunion

My beloved daughter you must not fret over the constant attacks being made on My messages from false visionaries.
You must know by now that when I speak to chosen messengers that they will always be a target of hatred. When you are attacked remember I too am also challenged. My Holy Word is taken apart, analysed, questioned, criticised and declared not worthy to come from My lips.
Oh how little My children know. Fear and suspicion blinds them to the truth. You will be surprised also at how My word is dismissed so easily in favour of false messages.
As The Warning is almost upon the world the truth will finally at last be made known to all of My followers. It will be at that stage they will embrace My word in order to sanctify their poor souls. How I will welcome them and draw them close to Me as their tears will mingle with mine in love and unity. Before the Warning they will continue to doubt but they will not deny Me after they come before Me. For once they come before Me and see the love that I have for them they will not want to leave Me for one moment so deep will our union be.
Await now our glorious reunion.
Your Jesus