Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.10.2011, 22:40 - Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu

Moja szczerze umiłowana córko, wierność Mojego Kościoła wobec Mnie, jego ukochanego Zbawiciela, zostanie wkrótce wypróbowana aż do granic wytrzymałości. Mój Kościół został uśpiony i w swoim śnie nie przygotował się na nadejście antychrysta. On i jego służalcy wpełzli już w każdą szczelinę w kościołach Mojego Ojca na całym świecie.
Kościół katolicki jest dla antychrysta celem numer jeden i on się nie zatrzyma, dopóki nie odwróci głów przynajmniej połowy Mojego Kościoła na tej ziemi. Moi kardynałowie, biskupi i kapłani są tak nieprzygotowani, że nie zauważają subtelnych zmian zachodzących w ich własnych szeregach. To nie potrwa długo, zanim podział wewnątrz Mojego Kościoła stanie się naprawdę widoczny. Jest to największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Moi słabi, ukochani słudzy, wielu z nich, są niewinnymi pionkami na łasce ciemnej mocy, która uważa, by się nie ujawnić.
Proszę wszystkie Moje [wyświęcone] sługi, by wytrwale się modlili w celu oparcia się ohydzie, która ma nastąpić. Muszą modlić się do Mnie w ten sposób:
O mój umiłowany Jezu, przyzywam Twojej ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr z Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta.
Udziel mi Łask i chroń mnie Swoją Zbroją Siły, abym zmierzył się ze złymi czynami, które mogą być popełniane w Twoje Święte Imię.
Błagam o Twoje Miłosierdzie i w każdym czasie przysięgam moją wierność Twojemu Świętemu Imieniu.
Powstańcie, Moi wyświęceni słudzy, przeciw temu złu i bestii, z której ust wyjdą plugastwa i kłamstwa. Uważajcie na zmiany w sposobie konsekracji Mojego Ciała i Krwi. Jeżeli słowa zmienią się tak, że będą zaprzeczać istnieniu Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii, to musicie bronić Mojej Boskiej obietnicy. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne. Bądźcie odważni, Moi wyświęceni słudzy. Módlcie się o siłę, której będziecie potrzebować, gdy wasza wiara i posłuszeństwo zostaną wypróbowane aż do granic wytrzymałości. Kocham was i chronię przez cały czas. Z Mojej świętej ochrony skorzystają tylko ci z was, którzy są łagodnego serca i mają pokorną duszę.
Módlcie się za wszystkie Moje wyświęcone sługi wszędzie, żeby nie odrzucili Światła Prawdy na rzecz ducha ciemności, który ma się pojawić w Moim Kościele.
Wasz Zbawiciel i Obrońca
Jezus Chrystus


28th October 2011, 22:40 - Greatest attack on My Church since My death on the Cross

My dearly beloved daughter, the loyalty of My Church to Me, their beloved Saviour, is going to be tested shortly, beyond its endurance. My Church has been asleep and in its slumber has not prepared itself for the arrival of the antichrist. Already he and his minions have crawled into every crevice of My Father's Churches the world over.
The Catholic Church is the antichrist's number one target and he will not stop until he turns the heads of at least half of My Church on this Earth. So unprepared are My cardinals, bishops and priests that they fail to notice the subtle changes taking place within their own ranks. It won't be long before the divide within My Church becomes truly evident.
This is the greatest attack on My Church since My death on the Cross. My poor, beloved servants, many of them are innocent pawns at the mercy of a dark power, which is careful not to reveal itself.
I ask all My servants to pray hard in order to withstand the abomination, which is on the way. They must pray to Me as follows:
"O My beloved Jesus, I invoke Your protection and ask for Your Mercy to save my brothers and sisters, within Your Church, from falling victim to the antichrist. Give me the graces and protect me with Your armour of strength to stand up to the evil acts, which may be perpetrated in Your Holy Name. I beg for Your Mercy and pledge my allegiance to Your Holy Name at all times."
Stand up, My sacred servants, to this evil and the beast from whose mouth these obscenities and lies will spring.
Watch out for changes in the way My Body and Blood will be consecrated. If the words change, which deny the Existence of My Body in the Holy Eucharist, then you must defend My divine promise. He who eats My Body and drinks My Blood will have eternal life.
Be brave, My sacred servants. Pray for the strength you will need as your faith and obedience will be tested beyond endurance. I love you and protect you at all times. Only those of you meek of heart and humble of soul will benefit from My holy protection.
Pray for all My sacred servants everywhere, so that they will not reject the Light of Truth in favour of the spirit of darkness, which is about to emerge within My Church.
Your Saviour and Protector Jesus Christ