Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.10.2011, 03:30 - Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej

Moja szczerze umiłowana córko, Moje święte Słowo, które jest teraz dawane światu nieświadomemu Mojego Istnienia, rozpali dusze wkrótce po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. W końcu ludzkość usłyszy Moje Słowo, aby umożliwić Mi poprowadzenie jej do Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi. Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do porzucenia postawy obronnej i posłuchania, gdy mówi wasz Zbawiciel.
Chociaż nigdy nie objawię wam daty Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię, mogę wam powiedzieć, że powrócę teraz w Duchu. Przychodzę teraz, podczas Ostrzeżenia, uratować was po raz kolejny, tak by człowiek się nawrócił. Proszę, pozwólcie Mi prowadzić was oraz pozwólcie, aby Moja najświętsza Misja rozszerzyła się na cały świat, przynosząc Moim dzieciom pocieszenie. Nie zagłuszajcie Mnie. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby na przeszkodzie stanęła wasza pycha.
Obudźcie się i przyjmijcie, że Ja rozmawiam teraz z wami, abym mógł przyprowadzić was do głębin Mojego wielkiego Miłosierdzia. W końcu wasze dusze rozświetlą się ogniami Moich Boskich Łask, które zostaną wylane nad wami wszystkimi. Znikną wszelkie wątpliwości. Moc szatana szybko osłabnie, mimo że on nie odstąpi od swojego uścisku aż do samego końca.
Gdy będziecie rozmyślać nad Moimi prośbami, musicie zapytać siebie w ten sposób. Jeśli wierzycie we Mnie, dlaczego odrzucacie Mnie teraz? Dlaczego okazujecie gniew i nienawiść wobec tych, którzy przychodzą w Moim imieniu? Dlaczego wywyższacie siebie w Moim Kościele kosztem Moich dzieci? Pamiętajcie, że w Moich Oczach wszyscy jesteście równi. Przyjdźcie do Mnie teraz z pokornymi sercami. Bo jeśli tego nie zrobicie, nie będziecie mogli skorzystać z Mojego Miłosierdzia ani otrzymać Łask, a Ja tęsknię za tym, by ich wam udzielić.
Mój Głos woła teraz do wszystkich niewierzących, aby uznali Istnienie Mojego Ojca Przedwiecznego.
Po Ostrzeżeniu pozwólcie Mi pomóc wam na drodze do Życia Wiecznego. Serce Mi się kraje, kiedy widzę zagubione dusze. Ale o tym wiedzcie. To niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, jest tym, co rani Mnie najbardziej.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus


31st October 2011, 03:30 - Disbelief of those who profess to know Me, which wounds Me the most

My dearly beloved daughter, My Holy Word, which is being given to a world, oblivious of My Existence, will ignite souls soon after The Warning takes place.
At last mankind will hear My Word to enable Me to guide them to My New Era of Peace on Earth. I call on all My children everywhere to drop down your gauntlet and hear your Saviour speak.
While I will never reveal to you the date of My coming back to Earth I can tell you that I will return in Spirit now. I come now to save you once again during The Warning so that man will convert. Please allow Me to guide you and allow My Most Sacred Mission to be spread around the world to bring My children comfort. Do not block Me out. Do not reject My Hand of Mercy. Do not allow your pride to stand in the way.
Wake up and accept that I now speak with you, so I can bring you into the Bosom of My great Mercy. At last your soul will alight with the Fires of My divine graces, which will be poured out all over you.
All doubts will be gone. Satan's power will dilute rapidly although he will not relinquish his grip until the very end.
While you ponder My pleas, you must ask yourself this. If you believe in Me, why do you reject Me now? Why do you show anger and hatred to those who come in My Name? Why do you exalt yourselves in My Church, at the expense of My children.
Remember that you are all equal in My Eyes.
Come to Me now with humble hearts. Because until you do this, you cannot benefit from My Mercy, or receive the graces I long to provide you with.
My Voice is calling out now to all non-believers to accept the Existence of My Eternal Father.
After The Warning, allow Me to help you on the path to eternal life. My Heart aches when I witness lost souls. But know this. It is the disbelief of those who profess to know Me, which wounds Me the most.
Your loving Saviour, Jesus