Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.11.2011, 19:00 - Globalna grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się

Moja najdroższa córko, prawdziwe Życie pochodzi ode Mnie - jest to jedyne życie, którego człowiek będzie zawsze potrzebował, teraz i przez wieczność.
Dzieci, musicie wiedzieć, że to straszne zamieszanie, które widzicie wokół siebie, nie potrwa długo. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie pozwoli, aby Jego drogie dzieci cierpiały jeszcze bardziej. Wy, Moje dzieci, jesteście ofiarami dzieła zwodziciela. On, który kontroluje globalną grupę, słabnie. Jego siły są niweczone przez Moc Mojego Ojca. Ta grupa, która celowo zniszczyła wasze systemy bankowe, aby uczynić was żebrakami, rozpadnie się. Nie musicie się martwić, bo Ręka Mojego Ojca opadnie na ich nikczemne działania. Módlcie się, żeby te wszystkie zwiedzione dusze, niewolniczo trwające przy nikczemności, która jest w samym sercu tej grupy, nawróciły się podczas Ostrzeżenia.
Nie wolno wam nigdy porzucić nadziei, dzieci. To dzięki waszej miłości do Boga Najwyższego wrócicie do waszej rodzimej owczarni. Trójca Święta jest waszym domem, dzieci. Ci z was, którzy przyjmą ten fakt, co nastąpi przez nawrócenie, dostąpią Dziedzictwa chwalebnej Ery Raju na ziemi.
Zawsze Mi ufajcie. Ofiarujcie Mi wasze zmartwienia, kłopoty i obawy. Pozwólcie Mi złagodzić wasz ból i cierpienie. Nie będzie to teraz trwało zbyt długo, aż świat zostanie uwolniony od bolesnych bólów porodowych znoszonych przez was w tych czasach. Nigdy nie traćcie nadziei. Zaufajcie Mi. Módlcie się o Moje Łaski, aby uczyniły was silniejszymi. Połóżcie głowy na Moich Ramionach i pozwólcie, aby Mój Pokój okrył wasze dusze. Tylko wtedy zrozumiecie prawdę o Mojej chwalebnej obietnicy Życia Wiecznego.
Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości


4th November 2011, 19:00 - Global group who destroyed your banking system will fall apart

My dearest daughter, from Me comes True Life, the only life that man will ever need from here to eternity. Children, you must know that this terrible turmoil you are seeing all around you will not last long.
God, My Eternal Father, will not allow His precious children to suffer much more. You, My children, are the victims of the work of the deceiver. He who controls the global group is weakening. His powers are being scuppered through the Power of My Father. This group, who deliberately destroyed your banking systems to make beggars out of you, will fall apart. You must not worry because the Hand of My Father will fall on their wicked ways.
Pray that all those deluded souls who slavishly abide by the wickedness, which is at the very heart of this group, will convert during The Warning.
You must never give up hope, children. It will be through your love of God the Most High, that you will return to the fold of your family. The Blessed Trinity is your home, children. Those of you who accept this fact, brought about through conversion, will inherit the glorious Era of Paradise on Earth.
Trust in Me always. Offer your worries, troubles and fears to Me. Allow Me to ease your pain and suffering. It will not be too long now when the world will find relief from the painful birth pangs you endure in these times.
Never lose hope. Trust in Me. Pray for My graces to make you stronger. Lay your head on My Shoulders and allow My peace to envelop your souls. Only then will you understand the Truth of My glorious promise of eternal life.
Your Jesus Saviour of Mankind