Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.11.2011, 18:30 - Opętanie demoniczne i grzech nienawiści

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie nie rozumieją, że codziennie przeżywam na nowo Moje Ukrzyżowanie. Ból i cierpienie, których doświadczam, są spowodowane grzechami popełnianymi przez ludzi w każdej sekundzie dnia. Cierpię chwile głębokiego smutku, gdy widzę te dusze, które urażają Mnie ogromnie przez grzech nienawiści.
Nienawiść jest wpojona w serca wielu i pojawia się w wyniku opanowania przez szatana. Wielu ludzi rozmawia o opętaniu demonicznym, jakby to było łatwo zidentyfikować. Tak wiele Moich dzieci jest opętanych przez szatana. By nastąpiło opętanie, nie musi tak być, że widzi się te dusze rzucające się z powodu obecności demonów. On, wróg ludzkości, wykorzystuje swoje demony, by atakować Moje dzieci. Te, które znajdują się w ciemności, stają się łatwym łupem, bo przyciągają obecność złego. Gdy ktoś zostanie opętany, dzieci, bardzo trudno jest mu się wyrwać. Te nieszczęśliwe dzieci, będąc w sposób przebiegły i pełny manipulacji opanowanymi przez złego ducha, infekują inne dusze. W ten sposób ciągnie się to dalej.
Zazwyczaj zło jest tak przedstawiane, jakby było dobre. Będzie je trudno dostrzec za wyjątkiem jednej rzeczy - zachowanie i czyny opanowanej duszy nigdy z natury nie będą pokorne. Oni nigdy nie będą mieli hojnego serca. Mogą wyglądać na wspaniałomyślnych, ale zawsze będzie tkwił w tym jakiś haczyk. Ten haczyk zawsze będzie polegał na stawianiu wam żądań, które będziecie odbierać jako niekomfortowe.
Trzymajcie się z dala od takich dusz. Módlcie się za nie. Nie pozwólcie im dać się wciągnąć w grzech. Bądźcie zawsze czujni wobec zwodziciela, bo on w tych czasach jest wszędzie. Zawsze się módlcie, aby trzymać takie zło na dystans. Modlitwa osłabi jego uścisk i jego siłę, a także ochroni was.
Traktujcie szatana i jego złe dzieła jak chorobę zakaźną. Podejmujcie wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć wchodzenia w kontakt z tymi, którzy niosą tę chorobę. Powinniście wiedzieć, że nie macie wyboru, a więc uzbrójcie się w wodę święconą, poświęcony krzyż i medalik świętego Benedykta. One będą wyraźnie trzymać demony na dystans.
To są czasy, dzieci, w których musicie otoczyć siebie i wasze domy przedmiotami, które są poświęcone. Wielu czuje zawstydzenie z obawy, że zostaną wyśmiani, gdy będą widziani z takimi rzeczami, ale one zapewnią wam ochronę w waszych domach i są wielką pociechą podczas modlitwy. Pamiętajcie, że demon żyje nie tylko w piekle, ale teraz mocno ustanowił swoje panowanie na ziemi. Modlitwa jest jedyną rzeczą, która go przeraża i czyni go bezsilnym. Modlitwa będzie was wspierać, dzieci, w czasach, które nadchodzą.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


6th November 2011, 18:30 - Demonic Possession and the sin of Hatred

My dearly beloved daughter, people do not understand that I relive My Crucifixion daily. The pain and suffering I endure is caused by the sins committed by people every second of the day. I endure moments of deep sorrow when I see those souls who offend Me greatly, through the sin of hatred.
Hatred is instilled in the hearts of many and comes about due to the infestation of Satan. Many people talk about demonic possession as if it is easy to identify. So many of My children are possessed by Satan. They do not have to be seen thrashing about for a demonic presence to be in place.
He, the enemy of mankind, uses his demons to attack My children. For those who are in darkness they become easy prey because they attract the evil presence.
Once possessed, children, it is very difficult to drag yourself away. These unfortunate children, will, through the cunning and manipulative infestation of the evil one, then infect other souls. And so it continues.
Evil is usually presented as being good. It will be hard to discern, except for this. The behaviour and deeds of an infested soul will never be humble in nature. They will never be generous of heart. They may seem generous, but there will always be a catch. This catch will always be about making demands on you, which do not sit comfortably.
Keep away from such souls. Pray for them. Do not allow them to suck you into sin. Be alert always to the deceiver, because he is everywhere in these times.
Always pray to keep such evil at bay. Prayer will weaken his grasp and his strength as well as protect you.
Think of Satan and his evil works as an infectious disease. Take every precaution to avoid coming into contact with those who carry the disease. Should you know that you have no choice, then arm yourself with Holy Water, the blessed crucifix and a Saint Benedictine medal. They will keep these demons at arm's length.
These are the times, children, you must surround yourself and your home with objects, which are blessed. Many are embarrassed to be seen with such things, for fear they will be laughed at. These will offer you protection in your home and are a great comfort during prayer.
Remember the demon lives not just in Hell, but has now firmly established his reign on Earth. Prayer is the only thing that terrifies him and renders him impotent.
Prayer will sustain you, children, in the times ahead. Your loving Saviour
Jesus Christ