Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.11.2011, 15:32 - Wielu będzie cierpieć ból czyśćca jako pokutę

Posłuchajcie Mojego naglącego błagania, dzieci, abyście w obecnym czasie poświęcili siebie Niepokalanemu Sercu Mojej wielce umiłowanej Matki. Ona, Pośredniczka Wszelkich Łask, została wyznaczona dla przyprowadzenia was do Mojego Najświętszego Serca, aby ocalić ludzkość od upadku, który ją czeka, gdyby nie udało jej się oderwać od dzieł szatana. Obecnie jest pilne, aby wszyscy z was mocno się modlili o zbawienie dusz. Wszystkie dusze staną przede Mną i dla wielu z nich będzie to trudne. Wielu będzie cierpieć ból czyśćca, ale będzie to ich jedyna droga do Zbawienia Wiecznego. Znacznie lepiej jest zrozumieć, co to znaczy, jeszcze za życia na ziemi niż doświadczyć tego po śmierci. Te dusze, kiedy zniosą tę pokutę, zostaną oczyszczone i będą gotowe, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi. Tylko czyste dusze będą w stanie wejść. Muszę przynaglić was, abyście przyjęli ten Dar i zmierzyli się z nim siłą umysłu, ciała i duszy. Ale znajcie go i rozpoznajcie, czym on jest - drogą do Życia Wiecznego, szansą na zrozumienie Mojego Bożego Miłosierdzia.
Nadszedł teraz czas, abyście przygotowali swoje dusze. Jeśli będziecie poszukiwać odkupienia za wasze grzechy przed Ostrzeżeniem, musicie modlić się za innych. Oni będą musieli być silni. Módlcie się wszyscy od zaraz każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. To pomoże ocalić te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas tego nadprzyrodzonego Wydarzenia. Będzie ono teraz dane światu już wkrótce.
Nigdy nie traćcie nadziei, dzieci. Wierzcie Mi, kiedy wam mówię, że was kocham. Dzięki tej Miłości przynoszę wam ten Dar.
Wasz kochający Zbawiciel


9th November 2011, 15:32 - Many will suffer the pain of Purgatory as a Penance

Hear My urgent plea, children, to consecrate yourselves to the Immaculate Heart of My dearly beloved Mother, at this time.
She, the Mediatrix of All graces, has been assigned to bring you to My Sacred Heart in order to save mankind from the ruination that awaits them should they fail to detach themselves from the works of Satan.
It is now urgent that all of you pray hard for the salvation of souls. All souls will come before Me and for many it will be difficult for them. Many will suffer the pain of Purgatory, but it will be their only route to eternal salvation. Far better to understand what this is like while alive on this Earth, than to experience this after death. When they endure this penance, these souls will be purified and fit to enter My New Paradise on Earth. Only pure souls will be able to enter. I must urge you to accept this Gift and face it with strength of mind, body, and soul. But know it and recognize it for what it is, a route to eternal life, a chance to understand
My Divine Mercy.
It is time to prepare your souls now. When you have sought redemption for your sins before The Warning, you must pray for the others. They will need to be strong.
Pray My Divine Mercy Prayer every single day from now on, all of you. It will help save those poor souls who may die from shock, during this supernatural event. This will now be presented to the world shortly.
Never lose hope, children. Believe Me when I tell you that I love you. I bring you this Gift out of this Love. Your loving Saviour