Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.11.2011, 15:30 - Dwóch złodziei na krzyżu

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy umierałem na Krzyżu, w pobliżu było dwóch złodziei, którzy też w tym samym czasie zostali ukrzyżowani. Jeden poprosił Mnie o przebaczenie mu jego grzechów i został zbawiony. Drugi tego nie uczynił. Zamiast tego nie chciał słuchać. Jego upór i odmowa, aby poprosić o Moje Miłosierdzie, sprawiły, że nie mógł zostać uratowany.
To samo będzie się dziać podczas Ostrzeżenia. Niektóre z Moich dzieci przyznają się do grzechów i uznają, że Mnie obraziły. Z pełną pokorą przyjmą swoją pokutę i zostaną zbawione. Wejdą do Nowego Raju w nadchodzącej Erze Pokoju.
Będą też tacy, którzy nie uznają, że ich grzechy są tym, czym są - odrazą w Oczach Boga, Ojca Przedwiecznego. Dam tym duszom wiele czasu na okazanie skruchy, tak wielka jest głębia Mojego Miłosierdzia. Módlcie się, aby szukały odkupienia, tak by i one mogły zostać zbawione. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci zostały objęte Moim wielkim Darem Miłosierdzia. Chcę, abyście wszyscy weszli do Bram Nowego Raju.
Módlcie się, aby zatwardziałe dusze zmiękły i przyjęły Moją Rękę. Módlcie się, aby się nauczyły, jak stać się pokornym w Moich Oczach.
Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości


10th November 2011, 15:30 - Two thieves on the Cross

My dearly beloved daughter, when I was dying on the Cross, two thieves were close by, they too being crucified at the same time.
One asked Me to forgive him his sins and was saved. The other did not. Instead, he turned a deaf ear. His stubbornness and refusal to ask for My Mercy meant that he could not be saved.
The same will happen during The Warning. Some of My children will acknowledge their sins and accept that they have offended Me. They, in all humility, will accept their penance and will be saved. They will enter the New Paradise in the forthcoming Era of Peace.
Then there will be those who will not accept their sins for what they are, an abomination in the Eyes of God the Eternal Father.
I will give these souls plenty of time to repent, such is the depth of My Mercy. Pray that they will seek redemption in order that they too can be saved. I want all My children to embrace My great Gift of Mercy. I want all of you to enter the gates of the New Paradise.
Pray that hardened souls will soften and accept My Hand. Pray that they will learn how to become humble in My Eyes. Yours Jesus
Redeemer of Mankind