Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.11.2011, 19:00 - Modlitwa Krucjaty 5 - Chwała Bogu Najwyższemu

Moja córko, świat musi ofiarować tę szczególną Modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, którym obdarza cały świat.
O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.
Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.
Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.
Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.
Amen.
Wasz Jezus


21st November 2011, 19:00 - Crusade of Prayer (5): Praise to God the Most High

My daughter, the world must offer this special Prayer in praise and thanksgiving to God the Father for the Mercy He is providing the whole world.
O Eternal Father, we offer You our prayers in joyful thanksgiving for Your precious Gift of Mercy to the whole of mankind.
We rejoice and offer You, Most Glorious King, our praise and Adoration for Your loving and tender Mercy.
You, God the Most High, are our King and for this Gift You now bring to us we lie at Your Feet in humble servitude.
Please God have Mercy on all Your children.
Amen.
Your Jesus