Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.11.2011, 15:30 - Ocalę was od okropności waszego świata

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy tak bardzo pragną udowodnić swoją miłość do Mnie, bardzo często doświadczają w swoich duszach rozpaczy, która sprawia, że czują się pozbawieni Mojej Miłości. Może to być tak nieoczekiwane, że może pozostawić duszę w takim stanie opuszczenia, iż czuje się ona tak, jakby nigdy nie miała dojść do siebie po tym, gdy miała uczucia bezradności i niedostatek wiary.
Nie obawiajcie się, dzieci. Opuszczenie jest czymś, czego będziecie doznawać, gdy jesteście blisko Mnie. Będąc na ziemi, czułem takie samo opuszczenie przez Mojego ukochanego Ojca. Czułem się zagubiony i samotny, gdy wiele razy próbowałem nawiązać z Nim kontakt. Jest to trudna próba, którą będziecie przechodzić, jeżeli jesteście prawdziwie wierzącymi w Boga. Jest to sposób szatana na odciąganie was ode Mnie, tak że po chwili ma nadzieję, iż zrezygnujecie z poszukiwania Mnie i powrócicie do światowego sposobu postępowania, który was zachwyci, ale nie da zaspokojenia.
Czy nie wiecie, że modlitwa zapobiegnie temu, aby tak się stało? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że pozwalam na to dla waszego własnego dobra jako część waszego ćwiczenia dla uzyskania siły duchowej, która jest osiągalna tylko przez takie opuszczenie? Metody Mojego Ojca są dla was, dzieci, trudne do zrozumienia. Po prostu zaufajcie Mi, waszemu Jezusowi, i wezwijcie Mnie, abym dał wam Łaski, których potrzebujecie, abyście walczyli wraz ze Mną o ocalenie waszych braci i sióstr. Oni muszą zostać uratowani od nikczemnych planów, które są kreślone w waszym świecie przez siły dążące do tego, aby was kontrolować poprzez waszą zależność właśnie od tych rzeczy, których potrzebujecie, aby przeżyć.
Pamiętajcie, dzieci, Ja Jestem tak blisko wszystkich Moich wyznawców, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, Moja Armia natychmiast powstanie, aby stać się potężnym przeciwnikiem szatana. Dzieci, nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Ocalę was od okropności waszego świata, który znalazł się w całkowitym chaosie spowodowanym przez brak wiary w Mojego Ojca Przedwiecznego. Wszystko to się zmieni, gdy świat stanie się świadkiem dowodu, którego potrzebuje do uznania Istnienia Boga Ojca.
Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości


30th November 2011, 15:30 - I will save you from the horrors of your world

My dearly beloved daughter, those so anxious to prove their love for Me, very often find despair in their souls, which leaves them feeling empty of My Love. This can be so unexpected, that it can leave the soul in such a state of abandonment that it feels as if it will never recover from the feelings of helplessness and lack of faith.
Do not fear, children. Abandonment is something you will feel when you are close to Me. I felt the same abandonment while on Earth by My beloved Father. I felt lost and lonely as I tried to communicate with Him many times. This is a tough trial that you will suffer when you are a true believer in God. It is Satan's way of pulling you away so that after a while he hopes you will give up your search for Me and fall back into worldly ways, which will delight, but fail to satisfy.
Don't you know that prayer will prevent this from happening? Don't you realize that I allow this for your own good and as part of your training to gain a spiritual strength that is only achieved through this abandonment?
The ways of My Father are difficult for you, children, to understand. Just trust in Me, your Jesus, and call to Me to give you the graces you need to fight with Me to save your brothers and sisters. They must be saved from the wicked plans being orchestrated in your world by those powers seeking to control you through the very things you need to survive.
Remember, children, I Am so close to all My followers that when The Warning takes place My army will immediately surge to become a powerful adversary of Satan.
Hope, children, must never be lost. I will save you from the horrors of your world, which is in total disarray caused by the lack of belief in My Eternal Father.
All this is about to change when the world will witness the proof it needs to accept the Existence of God the Father. Your Jesus
Saviour of Mankind