Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.12.2011, 23:00 - Maryja Panna: Będzie miała miejsce kara

Wizjonerka otrzymała to Orędzie po objawieniu, które trwało 30 minut. Podczas objawienia Matka Boża nieustannie płakała ku ogromnej rozpaczy wizjonerki, Marii od Bożego Miłosierdzia, która powiedziała, że rozrywało to jej serce, gdy była tego świadkiem.
Moje dziecko, Mój smutek z powodu tak ewidentnej niegodziwości na świecie rozdziera Moje Serce, gdy widzę zagubione dusze pogrążające się coraz głębiej w otchłani ciemności, z której nie ma powrotu. Szatan drwi sobie teraz z Moich dzieci, szybko kradnąc dusze tych, którzy nie mają w swoich sercach miłości do Boga. To jest przerażające, Moje dziecko, że te same dusze nie mają świadomości, co czeka je po śmierci.
Moje Łzy smutku płyną w niekończącej się rzece żalu, gdy patrzę również na ogromną mękę i cierpienie, których Mój Syn doświadcza właśnie teraz. Ręka Mojego Ojca Niebieskiego jest gotowa, aby opaść teraz z karą w pewnych częściach świata. Te narody, które planują straszne okrucieństwo dla zgładzenia narodów, będą surowo ukarane. Nie mogę powstrzymać Ręki Mojego Ojca, taki jest ogrom Jego Gniewu.
Módlcie się za tych, których dotknie ta surowa kara. Módlcie się za ich dusze. Ich działania muszą zostać powstrzymane, w przeciwnym razie unicestwią oni życie milionów Moich biednych dzieci. Nie można pozwolić na ich nikczemne działania, bo będą dążyć do spowodowania straszliwych zniszczeń wśród innych narodów, które postrzegają jako swoich wrogów.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, zanim nastąpi kara dla złagodzenia cierpień niewinnych.
Wasza umiłowana Matka
Królowa Bolesna


1st December 2011, 23:00 - Virgin Mary: Chastisement to take place

(This Message was received after an apparition, which lasted 30 minutes, during which the Blessed Virgin Mary cried continuously, much to the distress of the visionary Maria Divine Mercy, who said it was heart-breaking to witness.)
My child, my sorrow at the wickedness so evident in the world breaks my Heart, when I see those lost souls plunging deeper into the abyss of darkness out of which there is no return.
Satan taunts now, my children, as he swiftly steals the souls of those who have no love for God in their hearts. It is frightening, my child, that those same souls have no idea what they are facing after death.
My tears of sadness flow in an unending river of sorrow as I watch also the sheer torment and suffering which my Son is enduring right now.
The Hand of my heavenly Father is ready to fall in chastisement, now in certain parts of the world. Those nations planning a terrible atrocity to kill nations will be punished severely. I cannot hold back the Hand of my Father, such is the breadth of His Anger.
Pray for those who face this severe punishment. Pray for their souls. Their actions must be stopped, or they will wipe out the lives of millions of my poor children. Their evil actions cannot be allowed, yet they will aim to cause terrible destruction on those other nations they see as being their enemies.
Pray, pray, pray before the chastisement, to ease the suffering of the innocents. Your beloved Mother
Queen of Sorrows