Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.12.2011, 15:30 - Bóg Ojciec: Obietnica Ochrony dla tych, którzy odrzucają Jezusa

Moja droga córko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na to ważne wezwanie z Niebiańskiego Królestwa, gdy poprosiłem cię, abyś zaakceptowała mistyczną jedność z Moim drogim Synem, Jezusem Chrystusem.
Ja Jestem obecny w Moim Synu Jezusie tak samo, jak On jest we Mnie, zjednoczony Miłością Ducha Świętego. Twoja dusza jest przez to spleciona teraz z Moją, a wszystko stanie się dla ciebie znacznie jaśniejsze.
Moje dziecko, jesteś kształtowana na osobę, której tak bardzo pragnę, tak bym uczynił cię w pełni godną tej Boskiej Misji. Zostały ci dane łzy Boskiej Interwencji, abyś od razu mogła rozpoznać to nowe, niespodziewane powołanie. Teraz, gdy wylałaś własne łzy, nie płacz więcej, bo odtąd w twojej duszy będzie panować jedynie szczęście.
Moja córko, zasmuca Mnie, że nikt już więcej nie rozpoznaje Mnie na świecie. Wielu zapomniało o Mnie całkowicie. Dla tak wielu Moich dzieci nic nie znaczę. Musisz Mi pomóc, córko, gdy ujawniam Moją Obecność, tak abym był rozpoznany przez modlitwę.
Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość przyjęła Dar Nowego Życia, który zostanie jej teraz dany przez Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Nikt nie rozumie naprawdę Mojej troski o te dusze, które odrzucają Mnie lub istnienie Zbawiciela, Którego posłałem na świat. Te biedne dusze, tak pełne logicznych wyjaśnień, używanych, aby arogancko odrzucić Moje Istnienie, są dla Mnie w tym czasie utracone. Ich jedyny ratunek - bo wielu odrzuci ofertę Bożego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia - będzie w modlitwie tych dzieci, które kochają Ojca.
Tak wielu, którzy Mnie nie uznają, wciąż wie o Mnie bardzo mało. Ja Jestem Bogiem ojcowskiej Miłości, Ojcem Niebieskim, Który czuwa nad każdym Swoim dzieckiem - silnym, słabym, chorym, dobrym i nikczemnym. Nikt nie jest wyłączony z Mojej nieskończonej Miłości bez względu na to, jak czarna jest jego dusza.
Wzywam was, dzieci, módlcie się do Mnie w imieniu Mojego Syna na przebłaganie za wszystkie grzechy ludzkości. Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy dokona się Oświecenie Sumień, wasze modlitwy na tamtym etapie będą rzeczywiście potrzebne. Wasze modlitwy, dzieci, pomogą uratować tych ludzi, którzy nadal będą uparcie odrzucać Miłosierdzie, jakie Mój Syn im okaże.
Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom - przypis red.] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali.
Modlitwa Krucjaty 13 - Modlitwa o Ochronę
O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Amen.
Wasz Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy


11th December 2011, 15:30 - God the Father: Promise of Immunity for those who reject Jesus

My precious daughter, thank you for responding to this important calling from the Heavenly Realm when I asked you to accept the Mystical Union with My precious Son, Jesus Christ.
I Am Present in My Son, Jesus, as He is in Me, united with the Love of the Holy Spirit. Your soul, therefore, is now entwined with Mine and everything will become much clearer to you.
My child, you are being moulded into the creature I so desire, so that you will be made worthy in full for this Divine Mission. Tears of Divine intervention were given to you so you could recognize instantly this new, unexpected calling. Now that you have shed your tears, cry no more for only happiness will reign in your soul from now on.
My daughter, it saddens Me that no one recognizes Me any more in the world. Many have forgotten Me completely. I mean nothing to so many of My children.
You must help Me, daughter, when I manifest My Presence, so that I Am recognized through prayer.
Please pray that the whole of humanity will accept the Gift of New Life, which will now be given to them by My beloved Son, Jesus Christ.
No one truly understands My concern for those souls who reject Me or the Existence of the Saviour I sent into the world.
These poor souls, so full of logical explanations used to arrogantly dismiss My Existence, are lost to Me at this time. Their only salvation - as many will reject the offer of Divine Mercy during The Warning - will be through the prayer of those children who love the Father.
So many, who do not accept Me, still know very little about Me. I Am a God of Paternal Love, a heavenly Father Who watches over each child of Mine, the strong, the weak, the sick, the good and the wicked. No one is excluded from My infinite Love, no matter how black their soul is.
I urge you, children, to pray to Me in the Name of My Son, in atonement for all the sins of mankind.
My Son will envelop the whole of humanity now and when the Illumination of Conscience is past your prayers are truly needed at that stage. Your prayers, children, will help save those people who will defiantly continue to reject the Mercy My Son will show them.
My solemn promise, children, is that all those of you who call on Me, on behalf of My beloved Son, Jesus Christ, to save your brothers and sisters, that they will be granted immediate immunity. Special graces will be given to each of you who pledges a full month of prayer for their souls. Here is what I request you to say:
"O heavenly Father, through the Love of your beloved Son, Jesus Christ whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy. Flood their souls, dear Father, with Your token of Love. I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation. Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth. Amen."
Your heavenly Father God the Most High
(Note of Clarification: the immunity will be granted to those for whom you pray.)