Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.12.2011, 20:15 - Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które szatan ciągnie do piekła

Moja najdroższa, umiłowana córko, dla wszystkich Moich wyznawców ważne są przygotowania, bo zbliża się Ostrzeżenie. Wszyscy wierzący muszą się mocno modlić o przebaczenie swoich grzechów, aby uniknąć bólu czyśćca, którego większość ludzi na świecie doświadczy natychmiast po Ostrzeżeniu, przez krótki czas.
Módlcie się, módlcie się za tych, którzy będą w szoku, widząc stan swojej duszy, kiedy podczas Ostrzeżenia zostaną im ukazane ich grzechy. Muszą zrozumieć, że ich grzechy muszą być im ujawnione, zanim będą mogli być całkowicie oczyszczeni z grzechu, tak by mogli wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi - Nowej Ery Pokoju, Miłości i szczęścia, którą każde z Moich dzieci musi odziedziczyć.
Moje Serce jest pełne radości, ponieważ przynoszę ludzkości ten wielki Dar. Mimo to Mój smutek utrzymuje się z powodu tych, którzy po prostu odrzucą szansę na to Nowe Życie. Potrzebuję tak wiele modlitw, dzieci, aby szatan mógł być powstrzymany od ukradzenia ich dusz. On będzie robił to nadal aż do ostatniej minuty.
Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które będą odrywane ode Mnie, podczas gdy będą krzyczały i kopały w proteście, kiedy on i jego służalcy będą je ciągnąć w głębiny piekła. Pomóżcie Mi, dzieci, zapobiec temu poprzez wasze modlitwy. Dzieci, te dusze muszą zdecydowanie odrzucić szatana i jego metody, jeśli mają wejść do Nowego Raju. Muszą dobrowolnie zwrócić się do Mnie albo wcale się nie zwrócą. Mają do wyboru dwie możliwości - Nowy Raj na ziemi lub otchłań wiecznego potępienia w towarzystwie szatana.
Nigdy, przenigdy nie miejcie wątpliwości co do istnienia piekła, dzieci. Bądźcie świadomi, że każda sczerniała dusza zaraz po śmierci jest wciągana przez demony szatana do piekła i dręczona na wieczność. Pomimo swoich wszystkich obietnic szatan utworzył przerażający stan tortur dla takich dusz. Z powodu jego nienawiści do ludzkości te dusze będą cierpieć ponad swoją wytrzymałość, ale mimo to będą musiały to znosić całą wieczność. Czy te dusze nie wiedzą, co przynoszą obietnice szatana? Czy nie wiedzą, że bogactwo, sława i uwodzicielski materializm stworzą oczywistą ścieżkę prosto w ramiona złego ducha?
Obudźcie się, wszyscy, dopóki możecie. Ratujcie siebie i tych słabych wprowadzonych w błąd grzeszników od tego straszliwego końca waszego istnienia. Nie macie wiele czasu. Niech modlitwa za te dusze rozpocznie się dzisiaj.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


13th December 2011, 20:15 - I can't bear to think of those souls dragged by Satan into Hell

My dearest beloved daughter, preparations are important for all of My followers as The Warning draws closer.
All those believers must pray hard for the forgiveness of their sins, in order to avoid the pain of Purgatory, which most people in the world will experience immediately after The Warning, for a short time.
Pray, pray for all those who will be traumatized when they see the condition of their souls, when their sins are revealed to them during The Warning.
They must understand that their sins must be revealed to them, before they can be cleansed of all sin, so they can enter into My New Paradise on Earth - the New Era of Peace, Love and Happiness, which each of My children must inherit.
My Heart is full of Joy because I bring this great Gift to mankind. Yet, My sadness lingers because of those who will simply reject the chance of this New Life.
I need so many prayers, children, so that Satan can be stopped from stealing their souls. He will continue to do this right up to the last minute.
I cannot bear to think of those souls who will be pulled from Me, screaming and kicking in protest as he and his minions drag them into the depths of Hell.
Help me, children, to prevent this through your prayers.
Children, these souls must reject Satan and his ways outright, if they are to enter the New Paradise. They must either turn to Me willingly or not at all.
They have two choices, the New Paradise on Earth or the depths of eternal damnation in the company of Satan.
Never ever doubt the existence of Hell, children. Be aware that every blackened soul, upon death, is dragged by Satan's demons into Hell and tormented for eternity. For all his promises, Satan has created a horrific state of torture for such souls. Because of his hatred for humanity these souls will suffer beyond their endurance. Yet endure they must for all of eternity.
Don't these souls know what Satan's promises deliver?
Don't they know that riches, fame and seductive materialism will create a clear pathway straight into the arms of the evil one?
Wake up, all of you, while you can. Save yourselves and those poor, misguided sinners from this terrible end to your existence.
You do not have much time.
Let prayer for these souls begin today. Your Saviour
Jesus Christ