Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.12.2011, 20:30 - Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, natychmiast znajdują Łaskę

Moja najdroższa, umiłowana córko, dlaczego Moje dzieci właśnie teraz czują się tak opuszczone na świecie? Dlaczego rozpaczają ze smutku i samotności, kiedy wszystko, co muszą zrobić, to wezwać Mnie, ich Jezusa, abym dał im pocieszenie?
Każde z nich musi się do Mnie zwrócić i poprosić o pomoc. Odpowiem na naprawdę każdą modlitwę. Ani jedna prośba nie pozostanie niezauważona, a na ich modlitwy odpowiem zgodnie z Moją Świętą Wolą. Tak wielu zapomina, że kiedy zwracają się do Mnie, Ja już cały czas stoję przy nich.
Każda dusza na ziemi jest dla Mnie drogocenna. Jeśliby tylko one zdały sobie sprawę z tego, że sprawia Mi to wielką radość, gdy zwracają się do Mnie o pomoc. Daje Mi to jeszcze więcej radości i szczęścia, gdy grzesznicy proszą Mnie o przebaczenie im i okazują żal za swoje grzechy.
Są to dusze, które natychmiast znajdą Łaskę. Powiedz im, że nigdy nie mogą się obawiać zwrócić do Mnie, bo Ja Jestem zawsze miłosierny. Ukojenie, które potem poczują, jest Łaską, którą obdarzam osoby z ciepłymi, szczerymi sercami.
To jest czas w roku, kiedy Moje Miłosierdzie najbardziej wylewa się nad całym światem. Dlatego teraz zwracajcie się do Mnie o siłę i Łaski potrzebne, by pomóc wam znosić wasze udręki na tym świecie.
Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości


20th December 2011, 20:30 - Sinners who turn to Me find instant favour

My dearest beloved daughter, why do My children feel so abandoned in the world right now?
Why do they despair from grief and loneliness when all they have to do is to call on Me, their Jesus, to give them comfort?
Each of them must turn and ask Me for help. I will answer each and every prayer. Not one request will go unheeded and their prayers will be answered according to My Holy Will.
So many forget that when they turn to Me, I Am constantly standing beside them. Every soul on Earth is precious to Me.
If they would only realize that it gives Me great Joy when they turn to Me for help.
It gives Me even more joy and happiness when sinners ask Me to forgive them and show sorrow for their sins.
These are the souls who find instant favour. Tell them they must never be afraid to turn to Me, for I Am Ever-Merciful. The relief they will feel afterwards is a grace I bestow on those with warm, sincere hearts.
This is the time of the year when My Mercy is poured out over the whole world the most. So turn to Me now for the strength and the graces needed to help you endure your trials in the world.
Your Jesus
Saviour and Redeemer of Mankind