Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.12.2011, 09:30 - Maryja Panna: Plan odnowienia ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony

Moje dziecko, poprzez modlitwę świat musi się przygotować na Mojego Syna. Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony. Został dany czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne Boskie orędzia. Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.
Ty, Moje dziecko, musisz jeszcze bardziej prosić tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o ochronę dla tych biednych dusz w grzechu. Przynaglam wszystkich wyznawców Mojego Syna, aby nigdy nie tracili nadziei w sprawach całej ludzkości.
Wiele słabych dusz nie rozumie, co czynią, gdy zaprzeczają Istnieniu Boga, Ojca Niebieskiego. Ich umysłami włada ludzka logika, w której wszystkie rzeczy są oparte na tym, jak są postrzegane gołym okiem. Nie potrafią zrozumieć, że ziemia jest po prostu planetą stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. To jest jedynie tymczasowe miejsce. Ich prawdziwym Dziedzictwem jest Nowy Raj.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci, tak aby Duch Święty dotknął ich dusz i rozpalił w ich sercach miłość do Mojego Syna.
Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest świętą uroczystością dla uczczenia Zbawiciela, Który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, Życie Wieczne.
Wasza Matka Najświętsza
Królowa Niebios


22nd December 2011, 09:30 - Virgin Mary: Plan to redeem mankind, for Second Coming is complete

My child, the world must prepare for my Son through prayer.
My precious Son's plan to redeem mankind for the Second Coming is complete.
Time has been given to allow faith to be spread through these and other Divine Messages.
Even a small group of devoted Christians, who pray for those who deny my Son, can save these souls. You, my child, must ask as many followers as possible to pray for immunity for those poor souls in sin. I urge all of my Son's followers never to give up hope for the whole of mankind.
Many poor souls do not understand what they are doing when they deny the Existence of God the heavenly Father. Their minds are dictated by human logic where all things are based on how they are seen by the naked eye.
They fail to understand that Earth is simply a planet, which was created by God for His children. It is only a temporary place.
The New Paradise is their True Inheritance.
Pray, pray, pray for these children so that the Holy Spirit will touch their souls and spark love in their hearts for my Son. Never forget that Christmas is a Holy Feast to celebrate the Saviour Who was sent to give you, all my children, eternal life. Your Blessed Mother
Queen of the Heavens