Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.12.2011, 15:15 - Bóg Ojciec: Przyjmijcie tę ostatnią szansę albo spotka was straszliwa kara

Moja córko, masz teraz obowiązek poinformowania Moich dzieci wszędzie o naglącej potrzebie poszukiwania odkupienia.
Ze względu na Moje wielkie Miłosierdzie posyłam teraz Mojego Syna, aby ofiarować ludzkości ostatnią szansę powrotu do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego. Mogę ujawnić, że wielkie Miłosierdzie, które zostanie okazane wszystkim Moim dzieciom, przejawi się tylko jeden raz. One, Moje dzieci, muszą przyjąć tę ostatnią szansę na ocalenie lub uznać, że na świat spadnie straszliwa kara.
Każda dusza na ziemi będzie wkrótce świadkiem znaków Oświecenia Sumień. Wszyscy upadną ze wstydu na kolana, gdy dostrzegą, prawdopodobnie po raz pierwszy, jak boleśnie ich grzechy wyglądają w Moich Oczach. Ci z dobrym i pokornym sercem przyjmą to wielkie Miłosierdzie z wdzięcznością i ulgą. Dla innych będzie to stanowiło bardzo trudną próbę i wielu odrzuci Moją Rękę Miłości i przyjaźni. Módlcie się pilnie za te dusze, Moja córko, bo bez modlitw nie może być im dana druga szansa.
Świat uzna w końcu Moc swojego Ojca Niebieskiego, kiedy wszyscy wszędzie ujrzą cud na niebie.
Narodziny Nowego Świata są bardzo blisko was. Uchwyćcie teraz Moje Miłosierdzie, dopóki możecie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę.
Dołączcie jako jedno do wspólnoty ze Mną, aby przyjąć Nową Erę Pokoju, która czeka wszystkie życzliwe dusze, które Mnie kochają.
Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że modlitwa o Ochronę dla tych dusz, dana światu przez Mojego Syna poprzez ciebie, Moja córko, będzie tak potężna, że dusze, które nadal są w ciemności, mogą zostać i zostaną zbawione.
Modlitwa Krucjaty 13 - Modlitwa o Ochronę
O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Amen.
Pamiętajcie, dzieci, o mocy modlitwy i jak ona może złagodzić karę.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat mógł zostać i został zbawiony, i żeby Wielki Ucisk mógł być oddalony.
Wasz Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy


28th December 2011, 15:15 - God the Father: Accept this last chance or face a terrible chastisement

My daughter, you now have a duty to inform My children everywhere of the urgent need to seek redemption.
Because of My great Mercy, I now send My Son to offer humanity a last chance to turn back to Me, their heavenly Father. I can reveal that the great Mercy to be shown to all of My children will take place only the once.
They, My children, must accept this last chance of salvation, or accept that a terrible chastisement will fall upon the world. Every single soul on Earth will shortly witness the signs of the Illumination of Conscience.
Each of them will be brought to their knees in shame when they see, probably for the first time, how painful their sins appear in My Eyes.
For those with a kind and humble heart, they will accept this great Mercy with gratitude and relief.
For others, they will find this a very difficult trial and many will reject My Hand of Love and Friendship. Pray for these souls urgently, My daughter, for without prayers, they cannot be given a second chance.
The world will finally accept the Power of their heavenly Father when the miracle in the skies will be witnessed by everyone everywhere.
The birth of the New World is almost upon you. Grasp My Mercy now while you can. Do not leave it until the last minute. Join as one in union with Me to embrace the New Era of Peace, which awaits all those gracious souls who love Me.
My Mercy is so great, however, that the Prayer that My Son has given to the world through you, My daughter, for immunity for these souls (see below extract from Crusade of Prayer number 13) will be so powerful that souls who are still in darkness can and will be saved.
"O heavenly Father through the Love of Your beloved Son, Jesus Christ, Whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy. Flood their souls dear Father with Your token of Love. I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation. Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth. Amen."
Remember, children, the power of prayer and how it can mitigate the chastisement.
Pray, pray, pray that the world can and will be saved and that the Great Tribulation can be averted. Your heavenly Father
God the Most High