Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.01.2012, 15:00 - Maryja Panna: Jeśli ciemne dusze się nawrócą, na świecie zapanuje tymczasowy pokój

Moje dziecko, czas jest bliski, ale Moje dzieci muszą okazać cierpliwość. Wszystko stanie się według Świętej Woli Mojego Ojca.
Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te złe siły nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Ojcem Niebieskim. Będą jednak dręczyć swoich braci i siostry przez morderstwa, wojny i system kontroli. Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, to na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.
Mój Syn, Jezus Chrystus, na Którym wszystkie dusze muszą polegać dla zbawienia, niecierpliwi się, by przynieść ludzkości Swoje wielkie Miłosierdzie.
Módlcie się intensywnie, Moje dzieci, o zbawienie tych ciemnych dusz, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia. Te biedne dusze będą przerażone nie tylko wtedy, gdy doświadczą swoich grzechów, ale także kiedy będą widzieć ciemność, w jakiej się znajdują. Ta ciemność ogarnęła ich dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna sprawi, iż poczują się słabi i bezsilni. Wielu będzie zbyt słabych, aby uchwycić się Miłosierdzia, którego Mój Syn im udzieli.
Módlcie się za te dusze, wzywam was. Mój Syn jest zdecydowany ratować najpierw te dusze. On potrzebuje więcej modlitwy, dzieci. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz. Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tę Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Zbawienia.
Modlitwa Krucjaty 17 - Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze
O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask;
Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami.
Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego.
Amen.
Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia


1st January 2012, 15:00 - Virgin Mary: Temporary peace in the world if dark souls convert

My child, time is close, but my children must show patience. Everything is going to be according to the Holy Will of my Father.
Children, you must realize that the forces of evil in your world threaten your faith in God the Father. These evil forces will not win for they have no power over my heavenly Father. Yet they will torment their fellow brothers and sister through murder, war and control.
Pray that these dark souls see the Light of my Son soon. If they do see and convert during The Warning, then there will be a temporary peace on Earth.
My Son, Jesus Christ, Whom all souls need to rely on for salvation, is impatient to bring to mankind His great Mercy.
,
Pray hard, my children, for the salvation of these dark souls who may not survive The Warning.
These poor souls will be terrorized, not only when they witness their sins, but when they see the darkness which they are in. This darkness has clouded their souls so much that the Light of my Son's Mercy will make them feel weak and powerless.
Many will be too weak to grasp the Mercy my Son will offer them.
Pray for these souls, I urge you. My Son is determined to save these souls first. He needs more prayer, children. You must beg for Mercy for these darkened souls.
My child, ask my children to dedicate this Crusade of Prayer to me, The Mother of Salvation:
O Immaculate Heart of Mary, Mother of Salvation and Mediatrix of all graces,
you who will participate in the salvation of humanity from the wickedness of Satan, pray for us. Mother of Salvation. Pray that all souls can be saved and will accept the Love and Mercy shown by your Son, Our Lord, Jesus Christ, Who comes once again to save humanity and to give us the chance of eternal salvation. Amen.
Your beloved Mother Mother of Salvation