Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.01.2012, 17:30 - Jest tylko jedna prawda. Jedno światło. Wszystko inne jest kłamstwem

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że bez względu na to, jak trudna jest ta Misja, nie przestanę cię prowadzić. Mój Głos przez cały czas dodaje ci odwagi. Mój Duch porusza twoje serce, tak że jesteś wobec niego bezsilna. Moja Miłość tak cię obejmuje, że nie jesteś w stanie odwrócić się ode Mnie ani odrzucić Mnie. Zauważasz jednak, że potykasz się na tej drodze.
Gdy będziesz próbowała analizować Moje Słowo, odkryjesz, że nie potrafisz czynić tego z powodzeniem. Żadna ilość analiz nie może zmienić prawdy tego, co mówię. Nikt, łącznie z tobą, Moja córko, nie ma prawa do przeinaczenia sensu Mojego świętego Słowa, tak aby stało się ono bardziej możliwe do przyjęcia w waszych oczach. Dotyczy to Mojego Słowa zawartego w świętej Biblii i Mojego Słowa zawartego w tych Orędziach.
Bardziej Mi ufaj, Moja córko. Poproś Moje dzieci i wszystkich Moich umiłowanych wyznawców, aby całkowicie Mi zaufali.
Nigdy nie zawiodę ludzkości. Nigdy nie odwrócę się od błagań Moich umiłowanych dzieci. Zawsze odpowiem biednym duszom, które błagają o Moje Miłosierdzie. Czego jednak nigdy nie uczynię, Moja córko - nie będę mówił do Moich dzieci, aby dostosować się do ich potrzeb i dać im to, co chcą usłyszeć.
Prawda musi zostać powiedziana. Moje święte Słowo nigdy nie może zostać rozmyte, a prawda - sfałszowana. Mojego świętego Słowa nigdy nie wolno zmieniać, dostosowywać lub przeinaczać, tak że staje się kłamstwem.
Wiedzcie, że czas Mojej Sprawiedliwości jest bliski. Zrozumcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, ale niegodziwość, którą widzę w waszym świecie, brzydzi Mnie. Ta niegodziwość jest usprawiedliwiana nawet przez tych, którzy wyznają Moje Słowo i którzy twierdzą, że Mnie znają. Przez wieki przeinaczali Moje Nauczanie, aby dostosować je do swojej chciwości, żądzy, pychy i zachłanności.
Jakże rozdziera to Moje Serce, kiedy widzę czyny nieprawości wystawiane przede Mną i jestem świadkiem, jak Moje dzieci tak się oszukuje, że wierzą, iż te czyny są dopuszczalne w Moich Oczach.
Obudźcie się na Prawdę. Podczas Ostrzeżenia Moje wielkie Miłosierdzie będzie dostępne dla każdej duszy. Ale uważajcie. Ci chrześcijanie, którzy sądzą, że przeinaczona Prawda Mojego Nauczania będzie dopuszczalna w Moich Oczach, będą zszokowani podczas Ostrzeżenia. Sprzeciwią się prawdzie, gdy ujawnię, jak ich grzechy ogromnie Mnie obrażają. Wzywam tych ludzi, aby przyjęli, że Ja Jestem Prawdą i Światłem. Jest tylko jedna Prawda, jedno Światło. Wszystko inne jest kłamstwem.
Zbadajcie uczciwie swoje sumienie, dzieci, zanim nastąpi Ostrzeżenie. Nauczcie się rozpoznawać Prawdę, zanim staniecie przede Mną. Ponieważ wtedy i tylko wtedy wasze cierpienie będzie mniejsze.
Wasz Nauczyciel i Odkupiciel
Zbawiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus


1st January 2012, 17:30 - There is only one Truth. One Light. Anything else is a lie.

My dearly beloved daughter, know that no matter how difficult this Mission is, I will not fail to direct you.
My Voice encourages you at all times. My Spirit moves your heart so that you are powerless against it. My Love is so enveloping that you are unable to turn your back on Me or deny Me. Yet you find that you stumble along the way.
When you try to analyse My Word, you will find you are unable to do this successfully. No amount of analysis can change the Truth of what I say.
No one, including you, My daughter, has the authority to twist the meaning of My Holy Word, so that it becomes more acceptable in your eyes.
This applies to My Word contained in the Holy Bible and My Word contained within these Messages. Trust in Me more, My daughter. Ask My children and all of My beloved followers to trust in Me completely.
I will never let humanity down. I will never turn My back on the pleas of My cherished children. I will always respond to poor souls who plead for My Mercy.
What I will never do, My daughter, is to speak to My children in order to suit their needs and to give them what they want to hear. The Truth must be told. My Holy Word must never be diluted, or the Truth tampered with.
My Holy Word must never be changed, adjusted or twisted, so that it becomes a lie.
Know that the time for My Justice is close. Understand that My Mercy is great, but the wickedness I see in your world disgusts Me. This wickedness is even justified by those who profess My Word and who claim to know Me.
They have twisted my Teachings for centuries to suit their avarice, lust, pride and greed.
How it breaks My Heart to see acts of depravity paraded before Me and witness how My children are fooled into believing that these acts are acceptable in My Eyes.
Wake up to the Truth. My great Mercy is available to every single soul during The Warning.
But beware. Those Christians who believe that the twisted truth of My Teachings will be acceptable in My Eyes will be shocked during The Warning. They will resist the Truth when I reveal how their sins greatly offend Me.
I urge these people to accept that I Am the Truth and the Light. There is only One Truth, One Light. Anything else is a lie.
Examine your conscience, children, honestly before The Warning takes place. Learn to identify the Truth before you come before Me. For then and only then will your suffering be less.
Your Teacher and Redeemer Saviour of all Mankind, Jesus Christ