Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.01.2012, 15:30 - Jezus woła do dzieci na całym świecie

Moja najdroższa, ukochana córko, wołam dzisiaj do wszystkich dzieci w wieku powyżej siedmiu lat i do każdego Mojego dziecka na świecie.
Wy, Moje małe dzieci jesteście w Moich oczach jak klejnoty.
Przynosicie Mi tak czułą miłość i znajduję wielkie upodobanie przebywając z wami.
Pamiętajcie, że bardzo was kocham. Niektórzy z was już Mnie znają i to jest dobre.
Zapraszam was do częstszej rozmowy ze Mną. Swoimi własnymi słowami. Jak do przyjaciela.
Nigdy nie czujcie się przymuszeni do uczenia się czy odmawiania modlitw, które mogą okazać się dla was trudne.
Lepiej przyjdźcie do Mnie i dzielcie się wszystkimi swoimi myślami, lękami, wiadomościami czy problemami.
Zawsze jestem przy was, nawet wtedy, gdy Mnie ignorujecie. Zawsze jestem pełen nadziei.
Wy biedni, młodzi ludzie, których życie wypełnione jest fałszywymi wartościami lub którzy jesteście zniewoleni przez alkohol czy narkotyki, musicie wiedzieć o tym:
Choć może czujecie wewnętrzną pustkę, to musicie Mi podać dłoń, abym ją schwycił. Uratuję was od utonięcia w morzu dezorientacji.
Wielu z was czuje, że są bezwartościowi i bez znaczenia. Jesteście tak przytłoczeni przez tych ze świata muzyki i sławy, których ubóstwiacie, że czujecie się zupełnymi nieudacznikami.
Nigdy się tak nie czujcie, Moje małe dzieci, bo w Moich oczach, jesteście wyjątkowi.
Każdy z was posiada unikalne miejsce w Moim sercu. Pozwólcie Mi zabrać was w podróż do wspaniałej nowej przyszłości.
Niedługo wprowadzę nową wspaniałą Erę Pokoju i Chwały na ziemi.
Musicie być silni. Nigdy nie poddawajcie się, kiedy czujecie się przygnębieni. Nie rozpaczajcie, gdy czujecie się bezwartościowi.
Pamiętajcie, urodziliście się nie bez powodu. Bez względu na okoliczności, powód waszych narodzin jest taki: Urodziliście się po to, aby przyłączyć się do Mnie, jako część Mojego nowego królestwa chwały.
Wiem, że trudno wam usłyszeć Mój głos, gdy jest tak wielu fałszywych bogów próbujących zwrócić waszą uwagę.
Moja obietnica dla was jest następująca: Przeżywajcie swoje życie w nadziei i miłości do Mnie, waszego Jezusa, a dam wam dar Raju. Ten Raj jest tym, co czeka na was, jeśli tylko zechcecie poprosić Mnie o pomoc na waszej drodze do Mnie.
Ja Jestem miłością, jakiej brakuje w waszym życiu.
Ja Jestem pokojem, którego szukacie.
Ja Jestem pomocą, jakiej potrzebujecie, aby ponownie odczuć miłość w waszych sercach.
Ja Jestem Miłością.
Ja Jestem Światłem.
Beze Mnie pozostaniecie w ciemności.
Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.
Odmawiajcie tę krótką modlitwę, a natychmiast pospieszę do was.
(Modlitwa dla młodych: Otwórz moje oczy. )
Jezu, jeśli mnie słyszysz, wysłuchaj mojego wołania o pomoc.
Proszę, pomóż mi poradzić sobie z tymi, którzy sprawiają mi ból.
Pomóż mi powstrzymać zawiść, która opanowała moje życie i powstrzymaj mnie od pragnienia rzeczy, których nie mogę posiadać.
Otwórz natomiast moje serce dla Ciebie, drogi Jezu.
Pomóż mi odczuć prawdziwą miłość - Twoją miłość i poczuć prawdziwy pokój w moim sercu. Amen.

Cieszcie się Moje dzieci, bo teraz mówię do waszych serc z Nieba.
Jestem prawdziwy. Istnieję. Kocham was i nigdy nie zrezygnuję z walki o uratowanie was tak, abym mógł zabrać was, wasze rodziny i przyjaciół do Nowego Raju na Ziemi.
Ten Raj został stworzony dla Adama i Ewy, a teraz powróci na ziemię.
Chcę, abyście byli częścią tego nowego chwalebnego życia, które jest poza waszymi marzeniami.
Błogosławię was teraz.
Wasz ukochany Przyjaciel
Jezus


8th January 2012, 15:30 - Jesus calls to children all over the world

My dearest beloved daughter, I call out today to all children over the age of seven and to every single child of Mine in the
world. You, My little children, are like jewels in My Eyes. You bring Me such tender love and I delight in your company. Know that I love you very much. Some of you know Me already and that is good.
I invite you to chat with Me more, in your own words, as a friend. Never feel you must learn or recite prayers, which you may find difficult. Instead, come to Me and share all of your thoughts, fears, news or problems. I Am always at your side even when you ignore Me. I Am always hopeful.
To those poor young people, whose lives are filled with falsities or who are involved with drink or drugs, you must know this. Although you may feel emptiness inside, you must give Me your hand and I will grasp it. I will save you from drowning in a sea of confusion.
Many of you feel worthless and of no significance. You are so overwhelmed by those you idolize in the world of music and celebrity that you feel completely inadequate. Never feel like this, my little children because, in My Eyes, you are very special. Each of you holds a unique place in My Heart. Allow Me to take you on a journey to a wonderful new future.
I will, shortly, introduce a new, wonderful Era of Peace and Glory on Earth.
You must keep strong. Never give up when you feel down. Never despair when you feel worthless.
You, remember, were born for a reason. No matter what your circumstances are, the reason for your birth is this. You were born to join with Me as part of My New Glorious Kingdom.
I know it is hard for you to hear My Voice as there are so many false gods trying to get your attention.
My Promise to you is this. Live your life in hope and love for Me, your Jesus, and I will give you the Gift of Paradise. This Paradise is what is waiting for you if you would only ask Me to help you on your journey towards Me.
I Am the love that is missing from your life. I Am the peace you look for.
I Am the help you need to feel love in your heart again. I Am Love.
I Am the Light.
Without Me you will remain in darkness.
I love you no matter how you may hurt Me or offend Me.
Say this little prayer and I will come running to you immediately.
(Open my eyes Prayer for the young)
"Jesus, if you can hear me, then listen to my call for help. Please help me deal with those who cause me pain.
Help me to stop envy taking over my life and to stop me wishing for things I cannot have. Instead open my heart to You, dear Jesus.
Help me to feel real love - Your Love and to feel true peace in my heart. Amen."
Rejoice, My children, because I now speak to your heart from the Heavens.
I Am Real. I Exist. I love you and I will never give up My fight to save you so that I can take you, your family and friends to the New Paradise on Earth.
This Paradise was created for Adam and Eve and will now return to Earth. I want you to be part of this new glorious life, which is beyond your dreams.
I bless you now. Your beloved Friend Jesus