Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.01.2012, 15:00 - Największa obrzydliwość jaka jest knuta przeciwko Żydom od czasów Holocaustu

Moja szczerze umiłowana córko, obserwuj, jakie są teraz podejmowane wysiłki przez potęgę światową, nie przynależącą do Światła, która próbuje zorganizować kampanię przeciwko Mojemu ludowi.
Mam na myśli chrześcijan i Mój naród wybrany, Żydów.
W sposób perfidny, lecz subtelny knuje się teraz nikczemne plany wytępienia praktyk chrześcijańskich. Rozpocznie się to wraz ze zmianą konstytucji we wszystkich krajach zachodniego świata.
Będą podejmowane wszelkie próby rzucania obelżywych stwierdzeń przeciwko Moim Chrześcijańskim Kościołom. Moi wyświęceni słudzy powoli będą się wycofywać, pozostawiając Mój lud z niewielkim wsparciem duchowym. Wszystkie te prawa będą miały przebiegłą fasadę tolerancji.
Wasza wiara, Moje dzieci, jest wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd.
Chrześcijaństwo i wszelkie próby publicznego głoszenia Mojego imienia zostaną udaremnione. W ich miejsce pojawi się pusta doktryna, a ludzie będą zdezorientowani. Oni myślą, że ta doktryna jest dobrym i uczciwym zamiennikiem prawdy, gdy w rzeczywistości będzie to kłamstwo.
Ta nikczemna grupa jest tak potężna, że niewielu wie, że ona istnieje. Jednak oni wszędzie pociągają za sznurki. Moje dzieci są jak marionetki.
Mój wybrany naród, Żydzi, znowu staną w obliczu strasznego prześladowania. Plany ich obalenia są w toku.
Ci, których uważają za swoich przyjaciół są ich wrogami.
Będą cierpieć tak wielkie trudności, że wzywam wszystkich ludzi do modlitwy za Izrael.
Knuje się teraz największą od czasów Holocaustu obrzydliwość przeciwko Mojemu ludowi.
Módlcie się, módlcie się, aby Grupa Antychrysta powstrzymała się przed popełnieniem tych złych czynów.
Te ciemne dusze potrzebują waszych modlitw, aby podczas Ostrzeżenia, rozpoznali swoje przestępstwa. Módlcie się, aby porzucili swoją zbroję i błagajcie o Moje Miłosierdzie.
Jeśli tak zrobią, wówczas wojny i niepokoje w Izraelu mogą zostać osłabione.
Wiele proroctw będzie się teraz odsłaniać na waszych oczach. Ślepi na Moje obietnice muszą otrzymać światło Mojego Miłosierdzia, aby mogli ponownie widzieć.
Nie dajcie się zwieść, dzieci. To, co wydaje się na zewnątrz dobre, nie zawsze takie jest na jakie wygląda. W siłach pokojowych jest wielu niewinnych pionków, którzy są okłamywani.
Nie bójcie się, ponieważ Moje Miłosierdzie będzie miało istotny wpływ na tę Sektę, która od wieków spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi.
Oni nie są w stanie wygrać i nie wygrają. Ale będą szerzyć ogromne przerażenie, chyba że modlitwa złagodzi ich niegodziwą dominację.
Módlcie się Nową Modlitwą Krucjaty (18) o powstrzymanie antychrysta i jego grupy, o której mówię.
O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta.
Chroń nas od nikczemnych pułapek szatana.
Zbaw ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła.
Daj wszystkim Twoim Kościołom siłę i łaski potrzebne, aby bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów.
Amen.
Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości


11th January 2012, 15:00 - The biggest abomination since the Holocaust is being plotted against the Jews

My dearly beloved daughter, watch now the efforts being made by the global power, not of the Light, which attempts to mount a campaign against My people.
I refer to Christians and My chosen people the Jews.
Wicked plans are being plotted to wipe out the practice of Christianity in a devious, but subtle way. It will start with a change in the constitutions of countries everywhere in the western world.
Every attempt will be made to cast scurrilous claims against My Christian churches. My sacred servants will slowly withdraw, leaving My people with little spiritual support. All these laws will have a cunning exterior of tolerance.
Your faith, My children, is being put to the test like never before.
Christianity, and any attempts to publicly proclaim My Name, will be thwarted. In its place, an empty doctrine will emerge and people will be confused. They will think that this doctrine is a good and fair replacement for the Truth, when, in fact, it will be a lie. This wicked group is so powerful that very few know they exist. Yet they are everywhere pulling the strings.
My children are like puppets. My chosen people, the Jews are facing, yet again, a terrible persecution. Plans to overthrow them are under way.
Those, they believe to be their friends, are their enemies. They will suffer such hardship. I call on all mankind to pray for Israel. The biggest abomination since the Holocaust is being plotted against My people.
Pray, pray that the antichrist's groups are stopped from committing these evil acts. These dark souls need your prayers, so that, during The Warning, they will recognise their offences. Pray that they drop their armour and beg for My Mercy. If they do, then the wars and unrest in Israel can be diluted.
Many prophecies will now unfold before your eyes. Those blind to My Promises must be given the Light of My Mercy in order to see again.
Do not be deceived, children. What seems good on the outside is not always as it seems. Peacekeeping forces, many of them innocent pawns, are being lied to.
Never fear, because My Mercy will have an important influence over this sect, who have been plotting against My Church for centuries.
They cannot and will not win. But, they will cause tremendous terror, unless prayer can mitigate their wicked dominance. Pray the New Crusade of Prayer to help stop the antichrist and his group, about whom I speak.
Crusade Prayer (18) Help stop the antichrist
"O dear Jesus, save the world from the antichrist. Protect us from the wicked snares of Satan.
Save the last remnants of Your Church from evil.
Give all Your churches the strength and Graces needed to defend ourselves against wars and persecution planned by Satan and his army of terrorists. Amen."
Your beloved Jesus
Saviour and Redeemer of all mankind