Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.01.2012, 08:00 - Maryja Panna: Modlitwa Krucjaty (19) Modlitwa za młodych ludzi, którzy nie wiedzą co robią

Moje dziecko, jestem dzisiaj smutna, gdyż bardzo cierpię, gdy myślę o tych biednych duszach, które umrą w czasie Ostrzeżenia.
Musisz prosić o żarliwą modlitwę za te dusze, które powodują gniew mojego Ojca. Ich zachowanie jest obrzydliwością w Jego Oczach.
Proszę, módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci ciemności, z których wielu nie wie, co robi.
Ich nikczemność doprowadza mojego Syna do płaczu, a Jego rany odnawiają się. Ważne jest, aby jak najwięcej dusz zostało objętych Ramionami mojego Syna w Jego Bożym Miłosierdziu. Proszę, byś poprosiła, aby ta Modlitwa Krucjaty była odmawiana do mnie, Matki Zbawienia w celu uratowania tych biednych dzieci.
Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o Miłosierdzie
dla młodych dusz, które są w tak strasznej ciemności, żeby rozpoznały twojego
umiłowanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą Ludzkość.
Nie pozwól odpaść żadnej duszy.
Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.
Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni i proszę ciebie o okrycie dusz twoim Świętym Płaszczem,
aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem.
Moje dziecko, wszystkie dusze są ważne dla mojego Syna. Ale młode dusze w grzechu śmiertelnym najbardziej Go ranią.
Módl się, aby światło Miłosierdzia rozświetliło ich ciemne umysły i dusze. Módl się, aby odrzucili swoje straszne życie zepsucia i pustki, które prowadzą. Módl się, żeby przemogli się i prosili o miłosierdzie, gdyż inaczej nigdy nie otrzymają łask, których potrzebują, aby wejść do Nowego Raju.
Jak wielką stratę ci młodzi ludzie będą stanowić dla reszty z was, którzy przyjmiecie dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowej Ery Raju na ziemi. To złamie serce mojego Syna, jeżeli oni nie zostaną zbawieni.
Wasza ukochana Matka
Maryja, Królowa Nieba
Matka Zbawienia


13th January 2012, 08:00 - Mother of Salvation: Crusade Prayer (19) Prayer for young people

My child, I am sorrowful today because I suffer much as I think of those poor souls who will die during The Warning. You must ask for urgent prayer for these souls, who anger my Father. Their behaviour is an abomination in His Eyes. Please pray, pray, pray for these children of the dark, many of whom do not know what they are doing.
Their wickedness causes my Son to weep and His Wounds to fester. It is important that as many souls as possible are enveloped into the Arms of my Son at HisDivine Mercy. Please ask for this Crusade of Prayer to be said to me, the Mother of Salvation, to save these poor children.
Crusade of Prayer (19) Prayer for young people
"Mother of Salvation, I ask you to pray for the Mercy of young souls who are in terrible darkness so that they recognise your beloved Son when He comes to redeem the whole of mankind.
Let not one soul fall by the wayside. Let not one soul reject His Great Mercy. I pray, Mother, that all are saved and ask you to cover these souls with your Holy Mantle. To provide them the protection they need from the deceiver. Amen."
My child, all souls are important to my Son. But, it is the young souls in mortal sin, who hurt Him the most.
Pray that the Light of Mercy shines through the darkness of their minds and souls. Pray that they will reject the terrible lives of depravity and emptiness that they lead. Pray that they will reach up and beg for Mercy. Otherwise, they will never receive the Graces they need to enter the New Paradise.
What a loss these young people will be to the rest of you, who will accept the Gift of The Warning and enter the New Era of Paradise on Earth. It will break My Son's Heart if they cannot be saved.
Your beloved Mother Mary Queen of Heaven Mother of Salvation