Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.01.2012, 20:15 - Maryja Panna - Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na Ziemi

Moje dziecko, pokój wkrótce zapanuje na Ziemi.
Będą zawirowania i konflikty, ale jest to konieczne, aby ostatecznie pozbyć się zła na Ziemi.
Ręka Mojego Ojca szybko opadnie na tych, którzy ignorują łaskę Mojego Syna. On nie będzie tolerował ich nieposłuszeństwa, gdy prawda zostanie już im ujawniona.
Tym, którzy odwracają się od Mojego Syna, po Ostrzeżeniu, zostanie przyznany pewien okres czasu na okazanie skruchy za swoje grzechy, ale nie potrwa on długo.
Módlcie się za te dusze, których upór będzie ich upadkiem.
Moje dziecko, zmiany już są w toku i wiele się już wkrótce wydarzy.
Obserwujcie niebo, dzieci, wyglądając pierwszych znaków Miłosierdzia Mojego Syna.
Niech ci z pokornymi i skruszonymi sercami się nie boją, bo teraz jest czas, na który czekacie.
Te dusze, które nie uznają istnienia Mojego Syna będą zaskoczone i pogrążą się w smutku, gdy prawda w końcu zostanie im przedstawiona.
Te umęczone dusze, które zadeklarowały wierność złemu duchowi, będą przytłoczone cierpieniem, a inni ukryją się przed prawdą, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać jej światła.
Módlcie się, aby wszystkie te dusze poprzez modlitwy innych mogły się odkupić w oczach Mojego drogiego Syna.
Nawrócenie odwróci karę i złagodzi nikczemne plany, jakie są obecnie przygotowywane przez antychrysta, aby zgładzić ludzkość.
Módlcie się, aby w wyniku walki pomiędzy Niebem i złym duchem, wszystkie dzieci Boże mogły zostać zbawione i uratowane od ognia piekielnego.
Wasza ukochana Matka
Królowa Róż
Matka Zbawienia


13th January 2012, 20:15 - Mother of Salvation: My child, peace will reign on Earth soon

My child, peace will reign on Earth soon.
There will be turbulence and strife, but it is necessary in order to weed out the final wickedness on Earth.
My Father's Hand will fall swiftly on those who ignore my Son's Mercy. He will not tolerate their disobedience once the Truth has been revealed to them.
Those who turn their backs on my Son, after The Warning, will be accorded a certain period of time in which to show remorse for their sins, but, this will not last long. Pray for those souls whose obstinateness will be their downfall.
My child, the changes are already underway and much will happen quickly. Watch the skies, children, for the first signs of my Son's Mercy. For those with humble and contrite hearts have no fear because this is the time you have been waiting for.
Those souls, who do not recognise my Son's Existence, will be surprised and sorrowful when the Truth is finally presented to them.
Those tormented souls who have pledged allegiance to the evil one will be overwhelmed with grief, while others will hide from the Truth, because they will not be able to withstand the Light.
Pray that all such souls, through the prayers of others, can and will be redeemed, in the Eyes of my Precious Son.
Conversion will avert chastisement and ease the wicked plans underway by the antichrist to destroy humanity.
Pray that the battle between Heaven and the evil one will result in that all of God's children can be saved and spared from the fires of Hell.
Your beloved Mother Queen of the Roses Mother of Salvation