Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.01.2012, 20:30 - Antychryst, który ukrywa się za kulisami, wkrótce ujawni się światu

Moja szczerze umiłowana córko, wzrastaj teraz w siłę, aby nadal głosić Moje Najświętsze Słowo.
Ci, którzy słuchają i wierzą w Moje Najświętsze Słowo, uzyskają wielkie łaski poprzez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty.
Czyściec na ziemi jaki wkrótce będą przechodzić dusze, które po Ostrzeżeniu okażą prawdziwą skruchę za swoje grzechy, będzie trudny.
Ta pokuta jest ważna, dzieci.
Nie walczcie z nią. Zaakceptujcie ją.
Wy, którzy we Mnie wierzycie, musicie Mnie teraz słuchać. Będziecie wzrastać w liczbę, kiedy już okażę światu Swoje Wielkie Miłosierdzie, a wasze głosy odpowiedzą echem z pustyni.
Dzięki waszej sile i duchowi walki Mój Kościół będzie w stanie przetrwać prześladowania.
Wy, dzieci, nie musicie się niczego obawiać, gdy pokornie idziecie przy Moim boku.
Wasze pokorne posłuszeństwo jest konieczne, jeśli chcecie otrzymać łaski, aby pozostać silnymi, odważnymi i aby walczyć w Mojej armii przeciwko antychrystowi.
On, Moje dzieci, ukrywa się za kulisami, ale wkrótce ujawni się światu.
On nie ma wstydu i będzie chwalił się swoimi humanitarnymi czynami. Wielu ulegnie jego urokowi, gdy będzie odwoływał się do dobroci ich serc.
Oto Modlitwa Krucjaty (20), aby pomóc powstrzymać antychrysta od zniszczenia Moich dzieci.
O Boże Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci.
Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania strachem Twoich dzieci.
Błagam Cię, powstrzymaj go od skażenia Twojego Stworzenia i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.
Wysłuchaj moją modlitwę, drogi Ojcze i zbaw wszystkie Twoje dzieci od tego strasznego zła.
Wasz ukochany Jezus Chrystus


19th January 2012, 20:30 - Antichrist, who is hidden in the wings, will soon appear in the world

My dearly beloved daughter, rise now with strength in order to continue to proclaim My most Holy Word.
To those, who listen and believe in My Most Holy Word, great Graces can be obtained through the recital of My Crusade Prayers.
The Purgatory on Earth, soon to be experienced by souls who show true remorse for their sins, after The Warning, will be difficult.
This penance is important children. Do not fight it. Accept it.
To those who believe in Me, you must listen now. You will grow in numbers, after My Great Mercy is shown to the world, and your voices will echo from the wilderness.
It will be through your strength and fighting spirit, that My Church will be able to survive the persecution. You, children, have nothing to fear when you walk humbly by My Side.
Your humble obedience is essential if you are to be given the Graces, in order to stay strong, to keep your nerve and fight in My Army, against the antichrist.
He, My children, is hidden in the wings, but will soon appear before the world.
He has no shame and will boast of his humanitarian efforts. Many will fall for his charm, while he will appeal to their goodness of heart. Here is the Crusade of Prayer to help stop the antichrist from destroying My children:
Crusade of Prayer (20) Stop the antichrist from destroying the world
"O God the Father, in the Name of Your precious Son, I call on You to prevent the antichrist from ensnaring the souls of Your children.
I beg You, Almighty Father, to stop him from inflicting terror on Your children.
I beg You to stop him from contaminating Your Creation and ask You to have Mercy on those poor souls who will be powerless against him.
Hear my prayer, dear Father, and save all Your children from this terrible evil. Amen."
Your beloved Jesus Christ