Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.01.2012, 13:15 - Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków

Moja szczerze umiłowana córko, każdy z Moich posłańców na świecie wyznaczonych do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa otrzymał inną rolę. Nie ma dwóch identycznych.
To dlatego Moi posłańcy nigdy nie pomylą żadnego orędzia porównując je ze sobą.
Ty, Moja córko, jako siódmy posłaniec, zostałaś wybrana do informowania Moich dzieci o prawdzie. Wiele z Mojej prawdy zostało wam już przekazane, ale teraz otrzymacie jeszcze więcej.
Kiedy tajemnice w nich zawarte będą ujawniane, z ich powodu zaczną cię wyśmiewać, szydzić z ciebie i przedstawiać cię jako głupią.
Te orędzia mają pomóc oczyścić Mój lud, łącznie z tymi, którzy przyjmują wezwanie do naśladowania Mnie, jak i tymi duszami, które są pozbawione miłości i mają zimne serca.
Bez tego oczyszczenia, ziemia nie stanie się z powrotem czysta. Musi zostać oczyszczona i wtedy będzie godna, abym ponownie mógł po niej chodzić.
Moje dzieci powinny się radować. Strach nie jest czymś, co pochodzi ode Mnie.
Strach pochodzi od złego. Jednak zostanie wam wybaczone i usprawiedliwione, gdy będziecie się bali o te dusze, które chodzą jak ślepcy. Nie dlatego, że nie potrafią widzieć, ale dlatego, że zdecydowały, iż nie chcą widzieć.
Waszym obowiązkiem wobec Mnie, Moja ukochana armio wyznawców, jest pomóc Mi przygotować drogę dla Mojego nadchodzącego Królestwa Bożego na ziemi.
Potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję waszych modlitw. Wasze modlitwy osłabią dzieło antychrysta oraz fałszywego proroka, który zajmie stanowisko Stolicy Apostolskiej w Rzymie.
Wszystkie Moje dzieci muszą wiedzieć, że jestem wszystko wybaczającym. Nawet ci, którzy są związani z grupami satanistycznymi, o których mówię, mogą być uratowani od dalszego schodzenia w dół do bram Piekła.
Grzech może zostać osłabiony przez modlitwę. Nie musicie iść na wojnę i walczyć podniesionymi pięściami, wystarczy się modlić.
Mój Nowy Raj jest wspaniały, dzieci. Tyle przygotowań zostało ukończonych, z takimi samymi cudami, jakie były dane Adamowi i Ewie, a które zostały odrzucone przez grzech. Wszystko jest gotowe.
Wy, Moi wyznawcy, będziecie korzystali z pięknego Nowego Raju na ziemi, nad którym będę królował.
Ponieważ wasze pokolenie zostało wybrane, aby cieszyć tym Rajem, nie wolno wam zatrzymać się w waszej pracy dopomagania Mi w zabraniu wszystkich Moich dzieci ze Mną do Mojego Chwalebnego Królestwa.
Moje dzieci, pamiętajcie jednak, że fałszywy prorok będzie chciał, abyście uwierzyli, że on również przygotowuje was do podobnego miejsca w Raju.
Jego kłamstwa zafascynują grupę naiwnych katolickich wyznawców. Będzie on miał wspaniałą i czarującą zewnętrzną charyzmę i wszystkie Moje dzieci w Kościele katolickim będą zdezorientowane.
Jeden znak, na który należy zwrócić uwagę, to będzie jego pycha i arogancja ukryta za fałszywą, zewnętrzną pokorą. Tak oszuka Moje dzieci, że będą myślały, iż jest on wyjątkową i czystą duszą.
Będzie traktowany jak żyjący Święty. Nie będą kwestionować ani jednego słowa z jego ust.
Będzie się wydawało, że posiada nadprzyrodzone dary i ludzie natychmiast uwierzą, że potrafi dokonywać cudów.
Każdy, kto mu się sprzeciwi będzie krytykowany i uważany za heretyka.
Wszystkie te dusze oskarżone o herezję i zostaną rzucone psom na pożarcie.
Cała prawda Mojego nauczania zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem. Prześladowanie z początku będzie rozwijać się powoli i subtelne.
Moi prawdziwi Wyświęceni Słudzy będą musieli odprawiać Mszę w ukryciu i w wielu przypadkach nie w Kościele katolickim.
Będą musieli sprawować ofiarę Mszy w miejscach schronienia. Dzieci, kiedy to się stanie, nie wolno wam tracić nadziei. To będzie trwało krótki okres czasu.
Módlcie się za dusze, które w swoim oddaniu Fałszywemu Prorokowi, zapomną o Przenajświętszej Trójcy, która jest fundamentem, na którym jest zbudowany Kościół Katolicki.
Wiele religii wyznaje tylko jedną osobę Trójcy Przenajświętszej. Niektóre oddają cześć Ojcu. Inne Synowi, ale wszystkie są jednym, Moja córko.
Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Jest nim Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy różne Osoby, wszystkie w jednej boskiej istocie. Wszystkie religie otrzymają wkrótce prawdę i wielu zaakceptuje tę świętą tajemnicę.
Idźcie za Mną drogą zbawienia, Moi wyznawcy, gdyż przed wami jest wspaniała przyszłość, ale musicie pozostać silni.
To jest wybrane pokolenie do Mojego Nowego Raju na Ziemi.
Nie odrzucajcie tego wspaniałego daru życia, który lśni w całej swojej wspaniałości. Żadnej duszy nie będzie niczego brakować. Mój Nowy Raj na ziemi, będzie erą pokoju i szczęścia bez grzechu.
Taka jest boska wola Mojego Ojca i taka jest Jego obietnica dla ludzkości od samego początku.
Bądźcie radośni i szczęśliwi, gdyż możecie wiele oczekiwać dzieci.
Próby, jakie stoją przed wami zbledną w swojej znikomości, kiedy ujrzycie chwalebne Królestwo, które na was czeka.
Kocham was dzieci. Wiem, że Mnie kochacie. Dlatego proszę was, abyście okazywali miłość tym, którzy są ślepi na Mojego Świętego Ducha.
Módlcie się za nich przy każdej okazji, aby jeszcze raz mogli zobaczyć prawdę Mojej obietnicy złożonej ludzkości, kiedy umarłem, aby zapewnić wam wieczne zbawienie.
Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel całej Ludzkości


21st January 2012, 13:15 - False Prophet will be treated like a living Saint. Those who oppose him will be considered heretics.

My dearly beloved daughter of My messengers in the world, appointed to spread my Holy word have each been given a different role. No two the same.
This is why My messengers must never confuse each message by comparing them with one another.
You, My daughter as the 7th messenger, have been chosen to inform My children of the truth. Much of My truth has been given to you already but much more is to come now.
Because of the secrets contained within these you will, when they are revealed, be ridiculed, sneered at and made to look like a fool.
These messages are to help purify My people including those who accept the calling to follow Me as well as those souls empty of love and cold of heart.
Without this cleansing the earth cannot be purified. It needs to be purified in order for it to be made worthy for Me to walk it again. My children must rejoice. Fear is not something which comes from Me.
Fear comes from evil. Yet you would be forgiven and justified when you fear for those souls who walk in blindness. Not because they cannot see but because they choose not to see.
Your duty to Me, My beloved army of followers, is to help Me prepare the way for My forthcoming Divine Reign on earth.
I need your help. I need your prayers. Your prayers will weaken the work of the anti-christ as well as the false prophet who will take up position in the Holy See of Rome.
To all My children you must know that I am all forgiving. Even those who are involved with satanic groups, about whom I speak, can be saved from descending any further downwards to the gates of Hell.
Sin can be diluted because of prayer. You do not have to go into battle and fight with your fists raised all you have to do is to pray.
My New Paradise is magnificent children. So much preparation has been completed with the same wonders as presented to Adam and Eve which they rejected through sin. All is ready.
You My followers will benefit from the beautiful New Paradise on earth over which I will reign.
Because you, of this generation, have been selected to enjoy this Paradise you must not stop in your work to help Me take all of My children with Me into My Glorious Kingdom.
My children be aware, however, that the false prophet will have you believe he is also preparing you for a similar place of Paradise.
His lies will enthrall a naïve group of Catholic followers. He will present a wonderful and loving external charisma and all of My children in the Catholic Church will be confused.
One sign to look out for will be his pride and arrogance hidden behind an exterior false humility. So fooled will My children be that they will think he is an exceptional and pure soul.
He will be treated like a living saint. Not one word out of his mouth will be questioned.
He will also appear to have supernatural gifts and people will instantly believe he can perform miracles. Anyone who opposes him will be criticised and considered heretics.
All such souls accused of being heretics will be cast aside and fed to the dogs
All truth regarding My teachings will be twisted. Everything will be a lie. Persecution will evolve slowly and be subtle at first. My true Sacred Servants will have to say Mass privately and in many cases not in a Catholic Church.
They will have to offer Masses in refuges. Children when this happens you must not lose hope. This will be over within a short period of time.
Just pray for those souls who will, in their pledge to the False Prophet, forget about the Blessed Trinity which is the very
foundation upon which The Catholic Church is built upon.
Many religions follow just one entity of the Blessed Trinity. Some honour the Father. Others the Son but all are one My daughter.
There is only one true God. That is the Father, the Son and the Holy Ghost, three distinct persons all in one divine essence. All religions will be given the truth soon and many will accept this holy mystery.
Follow Me towards the path of salvation for you, My followers, have a glorious future ahead but you must remain strong.
This is the chosen generation for My New Paradise on Earth.
Don't reject this glorious gift of life which glitters in all its magnificence. Not one soul will want for anything. My New Paradise on earth will be an era of peace and happiness without sin.
This is the divine will of My Father and has been His promise to mankind right from the start.
Be joyful and happy for you have much to look forward to children.
The trials ahead will pale into insignificance when you will witness the glorious Kingdom which is waiting for you.
I love you children. I know that you love Me. Because of this I ask you to show love to those who are blind to My Holy Spirit.
Pray for them at every opportunity so that they can see again the truth of My promise made to mankind when I died to secure your eternal salvation.
Your beloved Jesus Saviour of all Mankind