Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.01.2012, 15:20 - Usłyszcie Moją pilną prośbę o modlitwę za dusze ateistów

Moja szczerze umiłowana córko, świat ma się zmienić nie do poznania.
Ponieważ teraz Mój czas prawie nadszedł.
Wzywam wszystkich wierzących we Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela i Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście powstrzymali się teraz od tego, co właśnie robicie i posłuchali.
Czy wierzycie czy nie, w te Moje orędzia do świata w tych czasach, wysłuchajcie teraz Mojej pilnej prośby.
Módlcie się, módlcie się i módlcie się z całą miłością, jaką posiadacie w swoich sercach do Mnie, za dusze ateistów.
Wielu zginie podczas Ostrzeżenia.
Wielu z nich nie będzie miało na czas okazji do pokuty.
Zachęcam was, abyście ofiarowali wszystkie swoje cierpienia i modlitwy za dusze, aby można je było uratować od ognia piekielnego.
Módlcie się za tych, którzy nie powrócą do Mnie nawet wtedy, gdy będzie im przedstawiona prawda.
Módlcie się także za tych, którzy otrzymają czyściec na ziemi, pokutę, która przyjęta przez nich z dobrego serca, będzie bardzo trudna.
Wielu odczuje ją bardzo boleśnie.
Módlcie się o siłę dla nich, której będą potrzebowali, aby wytrwać.
Idźcie dzieci i róbcie wszystko, o co was proszę, gdyż zostało niewiele czasu.
Kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to niczego nie musicie się bać.
Módlcie się za tych, którzy obecnie Mnie odrzucają i tych, którzy odwrócą się od prawdy.
Wasz ukochany Zbawiciel
Wasz Zbawiciel


23rd January 2012, 15:20 - Hear my urgent plea to pray for the souls of atheists

My dearly beloved daughter the world is about to change beyond recognition.
For My time is almost here now.
I urge all those believers in Me, their Divine Saviour and My Eternal Father to stop what you are doing and listen. Whether or not you believe in these, My messages to the world for these times, hear now my urgent plea.
Pray, pray and pray with all the love you hold in your heart for Me, for the souls of atheists.
Many will die during The Warning.
Many will not get a chance to repent in time.
I urge you to offer up all your suffering and prayers for those souls so that I can save them from the fires of hell. Pray for those who will not turn back to Me even when the truth is presented to them.
Pray also for those who will find the purgatory on earth, the penance which will be accepted by them with good heart to be very difficult.
Many will find it very painful.
Pray that they receive the strength they need to persevere.
Go children and do everything I have asked of you for there is little time left. I love you. Remember there is nothing to fear if you love Me.
Just pray for those who reject Me now today and those will turn their backs on the truth. Your beloved Saviour
Jesus Christ