Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.01.2012, 13:50 - Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu

Moje dziecko, wiele się teraz dzieje na świecie, gdy armia szatana nadal sieje wszędzie spustoszenie.
Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi instytucjami finansowymi, aby mogli wyrządzić straszliwą zbrodnię na moich dzieciach.
Nikczemna grupa napędzana żądzą władzy próbuje również rozpętać wojnę atomową w Iranie.
Ty, moje dziecko, musisz się modlić, aby Bóg Ojciec w swoim wielkim Miłosierdziu otworzył ich serca, by te rzeczy się nie wydarzyły.
Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, gdyż wasze modlitwy działają.
Wielkie zło, w tym aborcja, eutanazja, prostytucja i wyuzdanie seksualne zaczynają teraz słabnąć na świecie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci moim Najświętszym Różańcem w grupach wszędzie, jeśli to możliwe.
Szatan szybko traci swoją moc, gdy moja pięta zaczyna miażdżyć głowę węża.
Nie potrwa długo, gdy mój Syn przybędzie na Ziemię.
Lecz najpierw da wam ostatnią szansę do nawrócenia.
Potem szybko przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.
Czas jest już bliski.
Modlitwa jest bronią, dzieci, trzymającą armię szatana z dala od ostatecznego prześladowania, jakie planuje przeciwko ludzkości.
Pamiętajcie, że mój Ojciec Przedwieczny przez Swoją miłość i współczucie będzie chronił was wszystkich, którzy w Niego wierzycie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za zbawienie tych, którzy nadal nie będą Mu posłuszni i zaprzeczą prawdzie istnienia mojego umiłowanego Syna.
Czas nadszedł. Otwórzcie swoje serca na Boże Miłosierdzie mojego Syna.
Niebo zacznie się zmieniać, a wtedy wszyscy zobaczą ten wielki cud, który się przed nimi odsłoni.
Bądźcie gotowi.
Przygotujcie wasze domy i módlcie się moim świętym różańcem przy każdej okazji, aby rozluźnić uścisk złego ducha.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


25th January 2012, 13:50 - Virgin Mary: Nuclear war involving Iran being plotted

My child, much is happening right now in the world, as satan's army continues to spread havoc everywhere.
They are trying to take control of all financial institutions, so they can inflict a terrible atrocity on my children. They, the evil group driven by lust and power, are also trying to create a nuclear war in Iran.
You, my child, must pray that God the Father will, in His great Mercy, open their hearts to stop these things from happening.
Never lose faith, children, because your prayers are working.
Great evils, including abortion, euthanasia, prostitution and sexual perversities, are beginning to weaken in the world now. Pray, pray, pray my Most Holy Rosary, children, in groups, if possible everywhere.
Satan is losing his power, quickly, as my heel begins to squash the serpent's head.
It won't be long now for my Son's arrival on earth.
First, he will give you this last chance to convert.
Then he will prepare the world, quickly, for His Second Coming. Time is short now.
Prayer is the weapon, children, to keep Satan's army from the final persecution they are planning against humanity.
Remember that my Eternal Father will through His Love and Compassion protect all of you, who believe in Him.
For those who will continue to disobey Him and deny the Truth of the Existence of my beloved Son, pray, pray, pray for their salvation.
The time is ready. Open your hearts to the Divine Mercy of my Son.
The skies will start to change now and then all will see this great miracle unfold before them. Be ready.
Prepare your homes and pray my Holy Rosary at every opportunity to loosen the grip of the evil one.
Your beloved Mother Mother of Salvation