Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.01.2012, 23:50 - Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje owce na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na Ziemię

Jestem twoim Ukochanym Jezusem, Synem Boga Najwyższego, a narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie zapominaj, że gdy pracujesz dla Mnie, będziesz prześladowana, gdyż Ludzkość nie lubi słuchać Prawdy, gdy ujawniam ją tobie w tych czasach ostatecznych.
Moje Święte Słowo jest od tak dawna tłumione, ale tak dłużej już nie będzie.
Mój głos będzie słyszany na całym świecie. Moja Miłość objawi się w całej Chwale i człowiek będzie mógł wreszcie uwolnić się z kajdan zła, w które szatan zakuł mu nogi.
Gdy prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, na którą tak długo czekają, ona również, niestety, dokona podziału.
Moi ukochani wyświęceni słudzy, kapłani i wszyscy duchowni zakonni w Świętym Kościele katolickim, wiedzcie, że kocham was wszystkich.
Tak wielu z was poświęciło Mi swoje życie z hojności serca. Potrzebujecie się teraz na Mnie oprzeć.
Musicie modlić się o przewodnictwo, aby pozostać silnymi w wierze i o rozeznawanie w każdej chwili.
Nigdy, ani na chwilę nie odrywajcie ode Mnie wzroku.
Pragnę, abyście przygotowali Moje owce, aby Mnie witały podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na Ziemię.
Musicie wytrwać i nie pozwolić, abyście zostali zniechęceni w waszej miłości do Mnie, nie ważne jak dużym naciskom będziecie poddawani.
Wy jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę przynaglić was, abyście chwycili za broń i ratowali Mój Kościół. Ten prawdziwy Kościół założony na Skale przez Mojego umiłowanego ucznia Piotra nigdy nie upadnie.
Wróg może sądzić, że da się go zniszczyć, ale byłoby to niemądre założenie.
Nikt nie potrafi i nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, by głosić Moją Chwałę, gdy powrócę odzyskać Moje Królestwo na Ziemi.
Nigdy nie wolno wam opuścić Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela, przenigdy.
Bo beze Mnie nie ma światła. Bez światła nie ma przyszłości.
Moja córko, daję światu tę Modlitwę Krucjaty (22) dla Kleru katolickiego do odmawiania
O mój ukochany Jezu,
zachowaj mnie silnym i utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie
w każdym momencie mojego dnia.
Nigdy nie dozwól, aby ten płomień miłości migotał lub zgasł.
Nigdy nie pozwól, abym był słaby wobec pokus.
Daj mi łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności i do stania na straży nauczania Ortodoksyjnego Kościoła katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.
Ślubuję moje zaangażowanie do walki w Twojej Armii,
aby Kościół katolicki mógł ponownie wzrosnąć w chwale
na powitanie Ciebie, drogi Jezu, kiedy powrócisz.
Amen.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej Ludzkości


27th January 2012, 23:50 - Call to Clergy: Prepare My flock for My long awaited Second Coming on earth.

I am your beloved Jesus, Son of God the Most High and born of the Immaculate Virgin Mary.
My dearly beloved daughter never forget that when you work for Me you will be persecuted for mankind will not like to hear the truth as I reveal it to you in these, the end times.
My Holy word has been quashed for so long but this will no longer be the case.
My voice will be heard all over the world. My love will be revealed in all My Glory and man will be able, finally, to free himself from the shackles of evil placed around his ankles by Satan.
As the truth will penetrate the souls of My children, and bring them the freedom which they have been awaiting, for such a long time it will, unfortunately, cause division.
My beloved sacred servants, priests and all religious clergy within the Holy Catholic Church know that I love all of you.
So many of you have given up your lives for Me with generousity of heart. You will need to lean on Me now.
You must pray for guidance to remain strong in your faith and for discernment at all times.
Never take your eyes off Me for one moment.
I need you to prepare My flock in order to welcome Me during My long awaited Second Coming on earth.
You will need to persevere and not allow your love for Me to be dissuaded no matter how much pressure you are put under.
You are my true disciples and I must urge you to take up your weapons to save My Church. This very church founded on the Rock by My beloved disciple Peter will never fail.
The enemy may believe it to be destroyed but that would be a foolish assumption.
No one will, or can, destroy My Church. Out of the ashes it will rise to proclaim My Glory as I come back to salvage My Kingdom on earth.
You must never desert Me, your beloved Saviour, ever.
For without Me there is no light. Without light there is no future.
My daughter I give the world this Crusade of Prayer (22) for the Catholic Clergy to recite
O My beloved Jesus
Keep me strong and the flame of my love for you alight Every moment of my day
Never allow this flame of love for you to flicker or die Never allow me to weaken in the presence of temptation
Give me the graces needed to honour my vocation, my devotion my loyalty
And to uphold the teachings of the Orthodox Catholic Church I offer you my allegiance at all times
I pledge my commitment to fight in your army
So that the Catholic Church can rise again in glory To welcome you, dear Jesus, when you come again. AMEN
Your beloved Saviour Jesus Christ
King of all Mankind