Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.01.2012, 21:00 - Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI

Moje dziecko, moc szatana słabnie z dnia na dzień, gdy Duch Święty nadal osłania swoimi skrzydłami wszystkie dzieci Boże.
Wiara i miłość Boga wszędzie wzrasta z powodu modlitw i szczególnych łask, jakie daje moim dzieciom mój Ojciec, Bóg Najwyższy. Nawrócenia są coraz liczniejsze. Wiele moich dzieci nie jest tego świadomych, ale zobaczycie to, jeśli otworzycie oczy.
Proszę, moje dziecko, musisz z całego serca modlić się za Papieża Benedykta XVI. Tak bardzo cierpi i pod wieloma względami jest sam w swoim smutku z powodu apostazji, jaką widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Świętego Watykanu.
Jego dni w Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i dlatego wiele zniszczeń dokonywanych przez złego ducha zostało zażegnanych.
Modlitwa w Niebie, moje dzieci jest jak grzmot w czasie burzy. Wasze modlitwy w Niebie są wysłuchiwane i jest udzielana odpowiedź, dzieci.
Jest dobrze. Nie przestawajcie odmawiać Modlitw Krucjaty, jakie wam daję, moje dzieci.
To jest szczególna Modlitwa Krucjaty (23) o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI
O mój Przedwieczny Ojcze, w Imię twojego Kochanego Syna, Jezusa Chrystusa,
i przez cierpienie jakie zniósł, aby uratować świat od grzechu,
modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na Ziemi,
aby on także mógł pomóc uratować Twoje dzieci i wszystkie wyświęcone sługi
od dręczenia szatana i jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po Ziemi, kradnąc dusze.
Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły
być prowadzone prawdziwą drogą do Twojego Nowego Raju na Ziemi.
Amen.
Wasza niebiańska Królowa Ziemi
Matka Zbawienia


28th January 2012, 21:00 - Virgin Mary: Pray for Pope Benedict with all your heart

My child Satan's power is getting weaker by the day as the Holy Spirit continues to spread His wings over all of God's children.
Faith and love of God is growing everywhere because of prayer and the special graces given to my children by My Father, God the Most High. Conversion is increasing. Many of my children may not be aware of this but you will see this if you open your eyes.
Please, my child, you must pray for Pope Benedict with all your heart. He suffers so much and in many ways is alone in his grief for the apostasy he sees both outside of and inside the Holy Vatican.
His days in the Holy See have been extended and because of this much of the havoc caused by the evil one has been averted. Prayer my children is like a roll of thunder in the heavens. Your prayers are being heard and answered in Heaven children.
This is good. Continue to pray the crusades of prayer given to you my child. Here is a special prayer Crusade Prayer (23) for Pope Benedict's safety
O My Eternal Father on behalf of your beloved Son, Jesus Christ and the suffering he endured to save the world from sin
I pray now that you protect your Holy Vicar, Pope Benedict, Head of your Church on earth So that he too can help save your children and all your sacred servants
from the scourge of Satan and his dominion of fallen angels who walk the earth stealing souls O Father protect your Pope so that your children can
Be guided on the true path towards your New Paradise on earth. Amen.
Your heavenly Queen of the Earth Mother of Salvation