Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.01.2012, 21:18 - Moje Boże Miłosierdzie urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione św. Faustynie

Ja, wasz Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Miłosierdzie Boże urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie.
Ta tajemnica zostanie ujawniona, gdy wszyscy doświadczą ostatecznego objawienia Moich promieni miłosierdzia dla zbawienia ludzkości.
Ci, którzy drwią z ciebie, Moja córko i mówią, że ta tajemnica została już światu objawiona muszą wiedzieć o tym:
Jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Łącznie z tobą, Moja córko, bardzo niewielu.
Czy Moi wyznawcy nie wiedzieli, że powrócę, aby przygotować świat na to wielkie wydarzenie?
Zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Przedwieczny Ojciec posyła proroków na świat w jednym celu, aby dać odpowiednie ostrzeżenie, aby dusze nie zostały zabrane znienacka. Rozsmakujcie się tym darem proroctwa. Nie odrzucajcie go.
Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich sposobach działania, choć możecie Mnie kochać, ale nie zawsze Mnie znacie i rozumiecie Moje działania.
Niech każdy z was, który kpi z Moich proroków pamięta, że nie z nich kpi, lecz ze Mnie. Oni są po prostu narzędziami.
Wy, Moje dzieci nigdy nie zakładajcie, że naprawdę Mnie znacie, bo gdyby tak było, to byście Mnie nie odrzucili. Jednak dzisiaj, podobnie jak Moi uczniowie, kiedy chodziłem między nimi, wciąż zaprzeczacie, że to Ja wzywam was do siebie.
Lewą rękę trzymacie wyciągniętą do Mnie, a prawą Mnie policzkujecie.
Czyż nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca ogniem Mojego Świętego Ducha.
Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do waszego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie blokuje, uczynię was wolnymi.
Kiedy otworzycie oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel z wami mówię, wówczas podążycie za Mną drogą do Nowego Raju z miłością i radością w sercu.
Nie pozwólcie złemu duchowi siać wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni i pokorni w umyśle i duchu, aby rzucić się w Moje objęcia.
Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, znajdziecie naprawdę pokój w duszy. Jest to jedyny sposób, aby pozwolić Mi wejść do waszego serca.
Wasz ukochany Jezus


29th January 2012, 21:18 - My Divine Mercy is to be realised as revealed to St Faustina

I, your Jesus, wish to inform the world that My Divine Mercy is to be realised as revealed to My daughter Helena, Saint Faustina. This mystery will be revealed as all will witness the final manifestation of My rays of mercy for the salvation of mankind.
For those who mock you My daughter and say that this mystery has already been revealed to the world they must know this. How many people in the world today know about My promise of Divine Mercy? Very few, including you, My daughter.
Did My followers not know that I would come back to prepare the world for this great event?
I always prepare My children for such events. My Eternal Father sends prophets into the world with one goal, to give you adequate warning so that souls are not taken unawares. Relish this gift of prophecy. Don't reject it.
Never think you know all about My ways because, while you may love Me, you do not always know Me or understand My ways. For each one of you who mocks My prophets remember it is not they you mock but Me. They are simply the instruments.
You, My children must never assume you really know Me for if you did you would not deny me. Yet today, just as My disciples did when I walked among them, you still deny that it is I who beckons you to Me.
You hold one hand out to Me with your left and you slap Me with your right.
Don't you hear me speak to you now? If not then sit quietly and pray to me so I can fill your weary heart with the fire of My Holy Spirit.
I love you and if you will allow Me into your heart without your armour of steel which blocks Me I will make you free.
When you open your eyes and see that it is I, your Divine Saviour, speaking with you then follow Me on the road to the New Paradise with love and joy in your heart.
Do not allow the evil one to plant doubts in your mind. Pray that you will be strong enough, humble in mind and spirit, to run into My arms.
Only when you come to me as a child will you truly find peace in your soul. This is the only way to allow Me into your heart. Your beloved Jesus