Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.01.2012, 21:30 - Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

To orędzie zostało przekazane Marii Bożego Miłosierdzia, po półtoragodzinnej Adoracji Eucharystii
Moja najukochańsza córko, jak bardzo się cieszę z powodu miłości okazanej Mi przez drogich wyznawców, których miłość jest tak ściśle spleciona z Moim Najświętszym Sercem.
Mam upodobanie w Moich wiernych dzieciach, których miłość do Mnie przynosi Mi tak wielką radość pośród Mojego bólu.
Oni są światłem i przynoszą Mi siłę potrzebną do prowadzenia Mojej armii.
Te, Moje wybrane dzieci, uważają, że to tylko ich wiara przyprowadziła ich do Mnie.
Nie zdają sobie sprawy, że Mój Duch Święty zstąpił na nich, zwłaszcza na tych z otwartymi sercami, aby mogły przyłączyć się do reszty Mojego Kościoła na ziemi.
Moi umiłowani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, nieugiętą wolę i czystą miłość w swoich duszach będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi.
Moja armia, przez swoją miłość do Mnie otrzyma teraz bardzo szczególne łaski.
Daję im ten Odpust Zupełny, aby umożliwić im niesienie Mojej pochodni ognia, by mogli rozpowszechniać nawrócenie.
Ten dar ode Mnie pozwoli im na szerzenie prawdy Mojego Świętego Słowa, aby dotykało serc wszędzie, dokądkolwiek pójdą.
Muszą odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego.
O mój Jezu, jesteś światłem ziemi.
Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i miłość nie znają granic.
Nie jesteśmy godni ofiary, jakiej dokonałeś przez śmierć na Krzyżu.
Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie.
Wysławiamy Ciebie.
Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują.
Amen.
Idźcie w pokoju, Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje serce i przynosi wielką radość Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, Mojej Najświętszej Matce, aniołom i wszystkich świętym w Niebie.
Kocham was wszystkich. Czekam na chwilę, kiedy wezmę każdego i każdą z was w Moje ramiona, abyście znaleźli pokój, miłość i radość, na które czekaliście przez całe swoje życie na ziemi.
Wasz Umiłowany Jezus Chrystus


31st January 2012, 21:30 - Jesus reveals Plenary Indulgence for total absolution

This message was given to Maria Divine Mercy after one and a half hours during the Eucharist Adoration
My dearly beloved daughter, how I rejoice at the love shown to Me by My precious followers whose love is so closely entwined with My Sacred Heart.
I delight in My loyal children whose love for Me brings Me such joy amidst My pain. They are the light that bring Me the strength needed to lead My army.
These, My chosen children, believe that it has been their faith alone that has brought them to Me.
What they do not realise is that My Holy Spirit descended upon them, especially on those with open hearts, so that they could join My remnant Church on earth.
They, My beloved followers, who show obedience, determination of will and pure love in their souls will be the foundation upon which I will now rebuild My Church on earth.
My army, through their love for Me, will be given very special graces now.
I grant them this Plenary Indulgence to enable them carry My torch of fire, so that they can spread conversion.
This gift from Me will enable them to spread the truth of My Holy Word, so that it will touch hearts everywhere they go.
They must say this prayer for seven consecutive days and they will be given the gift of total absolution and the Power of the Holy Spirit.
O My Jesus, You are the Light of the earth You are the Flame that touches all souls Your Mercy and Love knows no bounds
We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You
Grant us, O Lord, the Gift of Humility, so that we are deserving of Your New Kingdom Fill us with the Holy Spirit, so we can march forth and lead Your army
to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters For the Glory of Your Second Coming on earth
We honour You We Praise You
We offer ourselves, our sorrows, our sufferings as a gift to You to save souls We love You, Jesus
Have Mercy on all Your children wherever they may be. AMEN
Go forth in peace, My beloved followers, and remember that your love for Me enkindles My Heart and brings great joy to My Eternal Father, My Blessed Mother, the angels and all the saints in Heaven.
I love you all. I await the moment when I will embrace each and every one of you in My Arms so that you will find the peace, love and joy that you have been awaiting for all your lives on earth.
Your Beloved Jesus Christ