Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.02.2012, 15:30 - Czy myślicie, że lekceważyłbym was aż do Dnia Sądu?

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielką radość sprawia Mi odpowiedź Moich wyznawców na Mój wielki dar odpustu zupełnego dla całkowitego rozgrzeszenia.
Ale jakim smutkiem napawa Mnie niewdzięczność serc, które odrzucają Mój dar.
Te dusze nie rozumieją, że tylko Bóg Ojciec może zatwierdzić ten dar odpustu zupełnego.
Nie ważne czy jest on dany światu przez Mojego Świętego Wikariusza czy przeze Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela.
Ważne jest to, że pozostało mało czasu na ratowanie dusz ludzi.
Niech ci, którzy zaprzeczają Mojemu Słowu wiedzą, że jestem waszym Boskim Zbawicielem mówiącym do was z Nieba.
Nie możecie przyjąć faktu, że istnieję? Tego, że chcę przekazywać wam orędzia w tych czasach ostatecznych?
Czy myślicie, że lekceważyłbym was aż do Dnia Sądu? Że nie przygotowywałbym dusz poprzez kontaktowanie się z wami w ten sposób?
Jeśli wierzycie we Mnie, to musicie wierzyć w boską interwencję. Jeśli nie wierzycie, to znaczy, że nie otworzyliście swoich serc.
Skąd macie wiedzieć, że to Ja?
Proszę usiądźcie teraz i mówcie do Mnie na osobności. Poproście Mnie o łaskę Ducha Świętego, a Ja natychmiast odpowiem, aby otworzyć i oczyścić dusze.
Odłóżcie swoją zbroję i pozwólcie Mi dać wam ten szczególny dar.
Gdy odrzucicie Moje dary, wiedzcie, że Mnie obrazicie. Czy to także oznacza, że odrzucicie Moje miłosierdzie?
Skłońcie głowy i proście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie z pokorną wdzięcznością, oświecę was na prawdę.
Kiedy otworzycie oczy na prawdę, popłyną wam łzy zrozumienia i w końcu będziecie Mi dziękować, za Mój wielki dar rozgrzeszenia.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


2nd February 2012, 15:30 - Did you think I would ignore you until the Day of Judgement?

My dearly beloved daughter how joyful I am at the response of My followers to My great gift of a plenary indulgence for total absolution.
But how sad I am for those ungrateful hearts who reject My gift.
These souls fail to understand that only God the Father can sanction this gift of a plenary indulgence. Whether it is given to the world through My Holy Vicar or Me, your Divine Saviour, is not important.
What is important is that there is little time left in which to save the souls of mankind.
To those who question My word know that I am your Divine Saviour speaking to you from Heaven. Don't you accept that I exist? That I wish to send you a message in these the end times?
Did you think I would ignore you until the Day of Judgement? That I would not prepare your souls by communicating with you in this way?
If you believe in Me, then you must believe in divine intervention. And if you don't then you have not opened your hearts. How do you know it is I?
I ask you to sit now and speak to Me privately. Ask me for the grace of the Holy Spirit and I will respond immediately to open and pure souls.
Put down your armour and allow Me to give you this special gift.
Know you offend Me when you reject My gifts. Does this mean, too, that you will reject My mercy?
Bow your heads and ask for forgiveness. When you come to me in humble gratitude I will enlighten you to the truth.
When you open your eyes to the truth your tears of understanding will pour forth and you will thank Me, finally, for My great gift of absolution.
Your Divine Saviour Jesus Christ