Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.02.2012, 13:15 - Maryja Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród

Moje dziecko, wzywam wszystkie moje dzieci, aby w tym czasie modliły się o jedność na świecie.
Wiara w mojego Syna zanika, a dusze moich dzieci stają się jałowe.
Jestem waszym Niepokalanym Sercem i przez miłość, jaką obdarzam mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, będę z Nim blisko pracować, aby uratować ludzkość.
Módlcie się do mnie o wstawiennictwo, a ja będę błagać mojego Ojca, Boga Najwyższego o powstrzymanie Jego ręki sprawiedliwości od zesłania surowej kary na ziemię, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła.
Pomogę wam, dzieci, zbliżyć się do serca mojego Syna. Kiedy pracujemy razem, moje dzieci, możemy zapobiec kataklizmom na całym świecie.
Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu mojego najświętszego Różańca, ponieważ kiedy odmawiacie go codziennie, możecie uratować swój naród.
Moc szatana słabnie, kiedy odmawiacie mój Różaniec. Ucieka on w wielkim bólu i staje się bezsilny. Najważniejsze jest, bez względu na to, do jakiej wiary chrześcijańskiej należycie, aby odmawiać go, co najmniej raz dziennie.
Tak wielu ludzi nie akceptuje mnie, swojej Najświętszej Matki.
Tak jak mój Syn jestem odrzucana, pogardzana, znieważana i poniżana. Jednak, jeśli prosi się mnie o pomoc, mogę przyprowadzić dusze do Najświętszego Serca mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Mój Syn, Jezus Chrystus jest waszym Zbawicielem, dzieci i nigdy nie odrzuci grzeszników, nie ważne jak sczerniałe są wasze dusze.
Jeśli żałujecie, że Go obraziliście wołajcie do mnie, waszej kochającej Matki, a zaprowadzę was za rękę do Niego.
Mój Syn przygotowuje się, aby przyjść i zjednoczyć wszystkie swoje dzieci, abyście mogli dołączyć do Niego w Nowym Raju na ziemi. Tylko czyste i pokorne dusze mogą tam wejść.
Musicie teraz zacząć się przygotowywać. Zacznijcie od odmawiania mojego Świętego Różańca.
Ta modlitwa jest tak ważna, że teraz sama z siebie musi się stać Modlitwą Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (26) - Różaniec do Najświętszej Maryi Panny
Dzieci, poczujcie pokój, gdy rozważacie tajemnice mojego Różańca.
Kiedy po odmówieniu go wyleją się na was łaski, będziecie wiedzieli, że oszust odszedł od was, a w jego miejsce przyszła miłość. Miłość pochodzi od mojego Ojca Przedwiecznego.
Jeśli odczujecie miłość w waszych sercach, będziecie wiedzieli, że wygrywacie bitwę, by pokonać złego ducha.
Wasza ukochana Królowa Aniołów
Matka Zbawienia


5th February 2012, 13:15 - Virgin Mary: When you say Rosary you can help save your nation

My child I call on all of my children to pray for unity in the world at this time.
Belief in my Son is disappearing and my children are being left with barren souls.
I am your Immaculate Heart and through the love I have for my precious Son, Jesus Christ, will work with Him closely to save humanity.
By praying for me to intercede I will beg my Father, God the Most High, to keep His hand of justice from the severe punishment He will pour down on the earth to stop wickedness from spreading.
I will help you children to become closer to my Son's heart. When we work together my children we can avert disasters worldwide.
Never forget the importance of my most holy Rosary because when you say it every day you can help save your nation.
Satan's power is weakened when you say my Rosary. He runs away in great pain and becomes powerless. It is most important, no matter what Christian faith you belong to, to say this at least once a day.
So many people do not accept me, their Blessed Mother.
Like my Son I am rejected, scorned, insulted and demeaned. Yet, by asking for my help I can bring souls right to the Sacred Heart of my Son, Jesus Christ.
My Son, Jesus Christ, is your saviour children and He will never reject sinners no matter how blackened your souls are. If you feel sorry for having offended Him just call out to me your loving Mother and I will take you by the hand to Him.
My Son is preparing to come to bring all his children together so you can all join with Him in the New Paradise on earth. Only pure and humble souls can enter.
You must start your preparations now. Start by reciting my Holy Rosary.
So important is this prayer that it must now become a Crusade Prayer in its own right. Crusade Prayer (26) - The Holy Rosary to the Virgin Mary
Feel the peace children when you meditate on my Rosary.
As the graces are poured over you after reciting it you will then know that the deceiver has moved away from you and, in its place, will come love. Love comes from my Eternal Father.
When you feel love in your hearts you will know that you are winning the battle to defeat the evil one. Your beloved Queen of the Angels
Mother of Salvaton
Download - How to Say The Rosary - PDF How to Pray The Rosary Page