Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.02.2012, 20:15 - Módlcie się, aby można było uniknąć wojny atomowej, która mogłaby zgładzić jedną trzecią Ludzkości

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się zjednoczyć jak jedna rodzina i pozostać silni.
Udzielam wszystkim Moim ukochanym i ufającym wyznawcom łask zachowania spokoju pośród burzy.
Gdy ziemia nadal się trzęsie pod każdym względem wasze modlitwy w tym czasie Mnie pocieszają.
Jak bardzo łamie Moje serce, kiedy widzę, że niewinni giną w wojnach na Bliskim Wschodzie. Te biedne dusze są biczowane i cierpią tak, jak Ja cierpiałem.
Niegodziwość, którą widzę, będzie zmniejszona, a ręka Mojego Ojca opóźni się, ale nie powstrzyma tych krajów od zabijania się nawzajem.
Pieczęci zostały złamane, Moja córko i wojny szybko się pojawią.
Módlcie się, aby można było uniknąć globalnego okrucieństwa wojny atomowej, która mogłaby zgładzić jedną trzecią Ludzkości.
Dzieci, potrzebuję więcej modlitwy. Zdaję sobie sprawę, jak usilnie się modlicie, ale proszę, błagam was, zachęcajcie wielu do grup modlitewnych, przyjaciół i rodziny, aby modlić się o pokój.
Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
O mój Jezu, błagam o Miłosierdzie
dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o wprowadzenie pokoju w tych umęczonych narodach,
które są ślepe na prawdę Twojego Istnienia.
Proszę, udziel tym narodom mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymali się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, które ogarniają cały świat.
Amen.
Moja córko, zachęcam cię do cierpliwości, gdyż niedługo odbędzie się Spowiedź. Gdy to nastąpi wszystko stanie się spokojniejsze.
Idź w pokoju i miłości. Przede wszystkim całkowicie zaufaj twojemu ukochanemu Jezusowi.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


6th February 2012, 20:15 - Pray that a nuclear war which would wipe out one third of humanity can be averted

My dearly beloved daughter My followers must unite together as one family and stay strong. I afford all My beloved and trusting followers the graces to keep calm amidst the storm.
While the earth continues to shake in every way your prayers are comforting to Me during this time.
How it breaks My heart to see the innocent being killed in the wars in the Middle East. These poor souls are scourged and suffer just as I did.
The wickedness I see will be diluted and My Father's hand will delay but will not stop these countries from killing each other. The seals have been broken ,My daughter, and wars will emerge quickly.
Pray that the global atrocity of a nuclear war, which would wipe out one third of humanity, can be averted.
I need more prayer children. I realise how hard you pray but please, I implore you, invite as many prayer groups, friends and families to pray for peace.
I give you now a new crusade prayer (27) Prayer for Peace in the World
O My Jesus I beg for mercy
For those afflicted by terrible wars
I plead for peace to be instilled in those tortured nations Who are blind to the truth of your existence
Please cover these nations with the power of the Holy Spirit so that they Will stop their pursuit of power over innocent souls
Have mercy on all your countries who are powerless against the evil atrocities which cover the whole world Amen
My daughter I urge you to be patient for it will not be long before the Confession. Once it takes place everything will become calmer.
Go in peace and love. Above all place all your trust in your beloved Jesus. Your Saviour
Jesus Christ