Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.02.2012, 20:30 - Maryja Panna: Zły duch nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na Ziemię

Jestem Niepokalanym Poczęciem. Jestem Maryją Panną, Matką Boga.
Moje dziecko, ten biedny świat jest w chaosie i kiedy to będzie trwało, czas na Ostrzeżenie będzie się zbliżać z dnia na dzień.
Zostało przepowiedziane, że nienawiść do mojego Syna rozciągnie się na Jego Święty Kościół na Ziemi. Tak już się stało.
Zły duch nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na Ziemię.
Kiedy Kościół podzieli się, wyłonią się dwie części. Nieważne, jak bardzo Kościół będzie cierpiał, on nie może umrzeć, ani też nie umrze. Dzieci, nie może się tak stać.
A chociaż Bóg Ojciec może pozwolić, aby Kościół na Ziemi został poddany takiemu samemu biczowaniu jak to, którego doznał Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus, to tak samo jak mój drogi Syn, powstanie on w chwale jeszcze raz.
Nigdy nie opuszczę Kościoła katolickiego.
Nigdy nie odrzucajcie innych Kościołów chrześcijańskich mojego Syna. Ponieważ wszyscy jesteście wyznawcami Chrystusa.
Każdy z was z powodu oddania się mojemu Synowi musi odrzucić różnice i połączyć się, aby zwalczyć antychrysta.
Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty (28)
O Boże Najwyższy,
klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
w walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na Ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
w naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie kochali w Imię
Twojego umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Cię.
Kochamy Cię.
Jednoczymy się, aby uzyskać siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na Ziemi
w czasie prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach.
Amen.
Zaufajcie mi dzieci, że zaprowadzę was do Nowego Raju i panowania mojego Syna na Ziemi, tak jak to ma być.
Wasza kochająca Matka
Matka Zbawienia


8th February 2012, 20:30 - Virgin Mary: The evil one will not rest until the Catholic Church is knocked to the ground

I am the Immaculate Conception. I am the Virgin Mary, Mother of God
My child this poor world is in turmoil and as this continues so, too, will the time for The Warning draw closer by the day.
It is foretold that the hatred for My Son will extend to His Holy Church on earth. This has already happened.
The evil one will not rest until the Catholic Church has been knocked to the ground.
When the Church breaks down two sides will emerge. No matter how much the Church will suffer it cannot, nor will it, die. This cannot be children.
For while God the Father may allow the Church on earth to be dealt the same scourging as that suffered by His beloved Son, Jesus Christ, it will as My precious Son, rise in glory once more.
Never forsake the Catholic Church.
Never deny My Son's other Christian Churches. For you are all followers of Christ.
All of you with a devotion to my Son must put your differences aside and join together to fight the anti-christ. Pray for the unification of all God's children through this special Crusade Prayer (28)
O God of the Most High
We kneel before you to beg for the unification of all your children In the fight to retain your Christian Churches on earth
Let not our differences divide us at this time of great apostasy in the world In our love for you dear Father
We beseech you to give us the graces to love one another in the name Of your Beloved Son Our Saviour Jesus Christ
We adore You We love You
We unite to fight for the strength to retain your Christian Churches on earth In the trials we may face in the years ahead. Amen.
Trust in me children to guide you towards the New Paradise and my Son's reign on earth as it is meant to be. Your loving Mother
Mother of Salvation