Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.02.2012, 20:45 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

Moja szczerze umiłowana córko, teraz nie potrwa to już długo, zanim wszystkie przepowiedziane proroctwa zostaną odsłonięte przed niewierzącym światem.
Nawet nie ujdzie to uwadze tych nieczystych dusz, które unikają Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela i Mojego Ojca Przedwiecznego. Będą się zastanawiać dlaczego tak się dzieje i w końcu po raz pierwszy zdadzą sobie sprawę, że nie kierują własnym przeznaczeniem.
Mimo wszystkich swoich błędnych przekonań i własnego postrzegania prawa do osobistych korzyści, szybko uświadomią sobie prawdę.
Moja córko, rozwiązaniem jest modlitwa, aby te dusze, jakkolwiek zgubione dla Mnie, nie uległy urokowi antychrysta i fałszywego proroka.
Wkrótce przyjdzie człowiek, którzy będzie twierdził, że jest Mną. Ale, oczywiście, tak być nie może ponieważ Ja przyjdę na samym końcu.
Jednak będzie on wykazywał te wszystkie cechy, którymi zawiedzie biedne dusze, a które uwierzą, że to jestem Ja.
Będzie dokonywał cudów, wielkich czynów pokojowych, humanitarnych i czynów wzbudzających powszechną sympatię
Będzie ubóstwiany, a jego moce będą pochodziły od szatana, króla ciemności.
Będzie tak przekonujący, że gdy będzie pokazywał znaki związane z wielkimi świętymi, wielu Moich świętych sług padnie z pokorą do jego stóp.
Moje słowo, dane tobie, prawdziwy proroku końca czasu, zostanie odrzucone i uznane za herezję.
Daję ci teraz, Moja córko, wiele ostrzeżeń, aby tak wiele Moich dzieci mogło otrzymać prawdę, zanim się to stanie.
Nie dajcie się zwieść tym, którzy będą wywyższać się na waszych oczach jako święci. Niech was nie zmylą humanitarne czyny, bo one nie zawsze pochodzą ode Mnie.
Zły duch jest kłamcą. Jest przebiegły i czasem przedstawi się na zewnątrz jako kochający i czyniący dobro.
Obserwujcie te organizacje, które są reprezentowane przez bardzo bogate osoby, które szczycą się wysiłkami na rzecz ratowania ludzkości. Wielu z nich pracuje w tajemnicy, aby potępić Moje słowo.
Ten rodzaj oszustwa zostanie wykorzystany przez antychrysta, aby zwerbować również znaczących, ale łatwowiernych wyznawców.
Z chwilą gdy was zwiedzie, znajdziecie się w pułapce. Wówczas zwiodą was byście przyjęli znak bestii, którego należy unikać za wszelką cenę, bo inaczej zostaniecie straceni dla Mnie na zawsze.
Cały czas miejcie się na baczności.
Wasze zadanie jest proste. Pamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg, trzy osoby w Trójcy Przenajświętszej, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.
Jeżeli będą wam przedstawiać cokolwiek innego, to na pewno to nie istnieje.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


8th February 2012, 20:45 - Very soon a man will come who will profess to be Me.

My dearly beloved daughter it will not be long now before all prophesies foretold will be unveiled before a disbelieving world.
Even those unclean souls who shun Me, their Divine Saviour and My Eternal Father, will not fail to notice. They will wonder why this is happening and for the first time will finally realise that they do not control their own destiny.
For all their misguided beliefs and their perceived right to personal gain they will soon realise the truth.
My daughter the way forward is to pray that these souls, however lost to Me, do not follow the allure of the anti-christ and the false prophet.
Very soon a man will come who will profess to be me. But, of course, this cannot be for I will not come until the very end. Yet he will display all that qualities that will deceive poor souls into believing that it is I.
He will perform wonders, great acts of peace, humanitarian deeds and acts of public affection. He will be idolised and his powers will come from satan, the king of darkness.
So convincing will he be that when he displays signs associated with the great saints many of My sacred servants will drop in humility at his feet.
My word, given to you the true end time prophet, will be rejected and dismissed as heresy.
I give you, My daughter, plenty of warning now so that as many of My children can be given the truth before this happens.
Do not be fooled by those who exalt themselves in your eyes as being holy. Never confuse humanitarian deeds as always coming from Me.
The evil one is a liar. He is cunning and will present, at times, a loving charitable exterior.
Watch for those organisations which are fronted by very wealthy individuals who boast about their efforts to save humanity. Many of them work in secret to denounse My word.
This type of deception will be used by the anti-christ to recruit well meaning but gullible followers.
Once seduced you will become trapped. Then you will be fooled into accepting the mark of the beast which you must avoid at all costs or you will become lost to Me forever.
Be on your guard at all times.
Your task is simple. Remember there is only one God, three persons in the Blessed Trinity, God the Father, the Son and the Holy spirit.
Anything else that is presented to you otherwise does not exist.
Your beloved Saviour Jesus Christ