Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.02.2012, 19:50 - Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwane jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Przybywam w imię Trójcy Świętej.
Moja ukochana córko, dziś ogłaszam, że wszystkie przygotowania na wielkie miłosierdzie Mojego Syna zostały zakończone.
Proszę, powiadom Moje dzieci o ich obowiązku modlitwy za wszystkie dusze, które się odsunęły ode Mnie, ich Ojca Przedwiecznego. Tylko wy, dzieci, możecie pomóc uratować te dusze.
Pragnę również uświadomić, że wiele trzęsień ziemi będzie odczuwalnych, gdy ześlę je jako małą karę, aby ukarać te nikczemne dusze, które dręczą swoich rodaków.
Moja córko, po tej karze przyjdzie czas na Ostrzeżenie.
Ludzkość będzie czcić Mojego Syna, gdy będzie starała się o przebaczenie z powodu sposobu w jaki Mnie obraziła.
Wielu się nawróci. Wielu zginie. Dusze tych, którzy umrą będą mogły być zbawione poprzez wasze modlitwy. Po tym świat nieco się uspokoi i będzie dany czas na pokutę.
Pamiętajcie, kocham wszystkie Moje dzieci, ale jak każdy dobry Ojciec muszę karać Moje dzieci, aby zrozumiały różnicę między dobrem a złem.
Oczyszczenie obudzi Moje dzieci i dużo więcej przyjmie z wdzięcznością łaski, gdy będą wylewać się na ludzkość podczas Ostrzeżenia.
Kocham was dzieci, a Moim pragnieniem jest zbawić każdego z was, w tym zatwardziałe dusze, które nie akceptują istnienia Trójcy Świętej.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


10th February 2012, 19:50 - God the Father: Earthquakes will be felt as part of a small chastisement before The Warning

I am God the Father, Creator of all things. I come in the name of the Holy Trinity.
My beloved daughter I announce today that all the preparations have now been completed for My Son's great mercy.
Please inform My children of their duty to pray for all souls who have removed themselves from Me, their Eternal Father. Only you can, children, help save these souls
I also wish to inform you that a number of earthquakes will be felt as I cast down a small chastisement to punish those wicked souls who torment their fellow countrymen.
My daughter once this chastisement is over it will be time for The Warning.
Mankind will honour My Son when they will seek forgiveness for the way in which they have offended Me.
Many will convert. Many will die. Of those who will die their souls can be saved through your prayers. After that the world will calm a little and time will be given to repent.
Remember I love all of My children but like any good Father I must punish My children in order for them to understand the difference between right and wrong.
This cleansing will waken up My children and many more will accept the graces, with gratitude, when they are poured over humanity during The Warning.
I love you children and it is My desire to save each of you including those hardened of souls who will not accept the existence the Holy Trinity.
Your beloved Father God of the Most High