Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.02.2012, 11:30 - Mój biedny, Święty wikariusz, Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie

Moja szczerze umiłowana córko, wojny nasilają się wszędzie i wkrótce ręka Mojego Ojca będzie interweniować, aby powstrzymać to zło.
Nie bój się, ponieważ plany ratowania ludzkości zostały ukończone i teraz, już niedługo każdy z was otrzyma Moje Wielkie Miłosierdzie.
Nigdy nie bójcie się dzieła antychrysta, ponieważ wy, drogie dzieci, macie w sobie moc, aby osłabić jego władzę na świecie poprzez modlitwę.
Inni światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici a Mój biedny, Święty wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie.
W ubiegłym roku, Moja córko, mówiłem ci o spisku w korytarzach Watykanu.
Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 r. i dojdzie do skutku, gdyż to zostało przepowiedziane.
Rozpowszechniaj teraz Moje święte słowo do każdego zakątka świata i zorganizuj drukowane wersje Moich orędzi, aby upowszechnić je w jak największej ilości krajów.
Jesteś kierowana, więc musisz robić to, co najlepsze. Proś Mnie w modlitwie, abym wysłał ci pomóc, a tak się stanie.
Twój Jezus


11th February 2012, 11:30 - My poor Holy vicar, Pope Benedict XVI, will be ousted from the Holy See in Rome.

My dearly beloved daughter, the wars are escalating everywhere and very soon the Hand of My Father will intervene to bring this evil to a halt.
Fear not, for the plans to save humanity are completed and it will not be long now for My Great Mercy, which will be given to each of you.
Never fear the works of the antichrist, when you, dear children, have the power within you to weaken his grasp on the world, through your prayers.
Other world leaders will be killed soon, and My poor Holy Vicar, Pope Benedict XVI, will be ousted from the Holy See in Rome.
Last year, my daughter, I told you of the plot, within the corridors of the Vatican.
A plan to destroy My Holy Vicar was devised in secret on the l7th March, 2011, and this will come to fruition, for it has been foretold.
Spread My Holy Word to every corner of the world, now, and arrange for the printed versions of My Messages to be spread to as many countries, as possible.
You are being guided, so you must do what is best. Ask Me in prayer to send you help, and it will be done. Your Jesus