Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

12.02.2012, 10:30 - Maryja Panna: Pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy

Moje dziecko, jak bardzo płaczę, gdy widzę, gdy tak wielu próbuje stłumić hołd oddawany Mojemu umiłowanemu Synowi.
Wspominałam ci już, że walka się rozpoczęła. W Anglii realizują się już plany zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.
To jest dopiero początek. Wkrótce będzie to obowiązywało w szkołach i innych miejscach publicznych, aż modlitwa w kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi stanie się niezgodna z prawem.
Nienawiść wśród ludzi, a u tych na wysokich stanowiskach do Mojego Syna oznacza, że zrobią wszystko, by zakazać publicznego praktykowania chrześcijaństwa.
Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna mówią, że nie wierzą w Mojego Syna. Ale jak mogą okazywać tyle nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą?
Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się bardziej wyraźna, gdy pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy.
Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.
Ucierpią także inne religie, które wyznają wiarę w Boga Ojca.
Jednak one nie będą cierpiały tak bardzo, jak Kościół rzymsko-katolicki i inni chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się dotkliwe.
Módlcie się dzieci, aby uniknąć wiele z tego zła, gdy staje się ono teraz bardziej widoczne.
Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna stali w ukryciu.
Będą teraz coraz bardziej pewni siebie i będą prześladować Mojego Syna przez cierpienie, jakie wymierzą Jego wyznawcom.
Dzieci, módlcie się mocno, aby chronić swoją wiarę i wasze prawo publicznego oddawania czci Mojemu Synowi bez wstydu, który chcą w was wywołać.
Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (29) O ochronę praktykowania chrześcijaństwa
O mój Panie, Jezu Chryste,
błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego
na wszystkie Twoje dzieci.
Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą nienawiść do Ciebie.
Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły oddawać Ci cześć z godnością i wzniosły się ponad wszelkie prześladowania.
Proszę, wypełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Twojego Ducha, aby mogły powstawać
z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom
oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
Amen.
Idź w pokoju Moje dziecko i powiedz światu, aby przygotował się do tej wielkiej niesprawiedliwości.
Dziękuję, że odpowiedziałaś dziś na Moje wołanie.
Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Zbawienia


12th February 2012, 10:30 - Other countries will follow England to ban public prayer

My child how I weep when I see how many are trying to stamp out homage to My beloved Son.
I told you before that the battle has begun. Plans have already commenced to ban public prayer to God, the Father and His precious Son, Jesus Christ in England.
This is only the beginning. Very soon it will apply to schools and other public places until it will become unlawful to pray in Churches consecrated to My Son, Jesus Christ.
Hatred among men and those in high places towards My Son means that they will do everything they can to ban the public practice of Christianity.
Those who hate My Son say they don't believe in My Son. But how can they show so much hatred for someone they don't believe in?
Their contempt for My Son will become clearer as other countries will follow England to ban the public practice of Christianity. It will become an offence to honour My Son.
Other religions who believe in God the Father will suffer also.
However they will not suffer as much as the Roman Catholic Church and other Christians. Their suffering will become intense. Pray children to avert much of this evil as it becomes more apparent now.
For so long those who claim not to believe in My Son have stayed hidden.
Now they will surge forth in confidence and persecute My Son through the suffering they will inflict on His followers. Pray hard children to protect your faith and your right to honour My Son in public without being made to feel ashamed. Please pray this, the Crusade Prayer (29) to protect the practice of Christianity
O My Lord Jesus Christ
I beseech you to pour down your Holy Spirit Over all of your children
I beg you to forgive those who have hatred in their souls for You
I pray that atheists open up their hardened hearts during Your Great Mercy
And that your children who love you can honour you with dignity to rise above all persecution
Please fill all your children with the gift of your spirit so that they can rise with Courage and lead your army into the final battle against Satan, his demons and all those souls who are slaves to his false promises.
AMEN
Go in peace my child and tell the world to prepare for this great injustice. Thank you for responding to my call today.
Mary Queen of all the angels Mother of Salvation