Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.02.2012, 15:00 - Biblia nie jest spychana na bok na rzecz tych orędzi

Moja szczerze umiłowana córko, tęskniłem wczoraj za tobą. Obudziłem cię w nocy, pamiętasz? Byłaś zbyt zmęczona, ale bardzo chciałem wtedy z tobą porozmawiać.
Dziś muszę przynaglić cię, abyś powiedziała światu, że wojna narasta i jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, to zostanie rozpętana wojna atomowa.
To wydarzenie jest bliskie, a modlitwa może odwrócić jego bieg, a także rękę Mojego Ojca Przedwiecznego.
Potrzebuję więcej Moich wyznawców do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa danego całej ludzkości dla dobra waszych dusz.
Ty, Moja córko, jesteś atakowana przez tych, którzy twierdzą, że Święta Księga Mojego Ojca jest spychana na bok na rzecz tych orędzi. A tak nie jest.
Moje orędzia wspierają dziś nauki zawarte w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie nie wie, co ono zawiera.
Nie rozpoznają także znaków ostrzegawczych końca czasów, jeśli teraz ci ich nie ujawnię.
Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze na Mój Nowy Raj. W żadnym przypadku nie powinniście odbierać tego jako próby sprowadzenia was na inne drogi.
Ponieważ jest tylko jedna droga do Raju, a ja jestem tym, który poprowadzi was do jego bram.
Przestrzegajcie Mojego słowa.
Słuchajcie Mojego wołania.
Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, gdy prowadzę Moją armię, aby pomogła mi w odzyskaniu Mojego Królestwa na ziemi.
Wasz ukochany Jezus


12th February 2012, 15:00 - The Holy Bible is not being shoved aside in favour of these messages

My dearly beloved daughter I missed you yesterday. I woke you during the night do you remember? You were too tired but how I wanted to speak to you then.
Today I must urge you to tell the world that war is to escalate and that, unless more of My followers pray, there will be a nuclear war inflicted.
This is close and prayer can avert this along with the hand of My Eternal Father.
I need more of My followers to spread My Holy Word given to all of humanity for the good of your souls.
You, My daughter, are being attacked by those who say that the Holy Book of My Father is being shoved aside in favour of these messages. This is not so.
My messages today are to reinforce the teachings contained in the Holy Bible because so many in the world today do not know what is contained therein.
Nor will they know the warning signs of the end times unless I reveal them to you now.
Why is this? I must prepare your souls for My New Paradise. Never feel I am trying to bring you on a different path.
For there is only one path to Paradise and I am the one who will guide you to its gates. Heed My word.
Listen to My call.
Walk with Me with your heads high without fear in your hearts as I lead My army to help Me to reclaim My Kingdom on earth.
Your beloved Jesus